W sobo­tę pod­pa­lo­no posąg Mat­ki Boskiej przed kościo­łem w Dorche­ster w Bosto­nie – poda­je por­tal „10 Boston”. Bostoń­ska poli­cja pro­wa­dzi docho­dze­nie w opi­sy­wa­nej sprawie.

W sobo­tę oko­ło godzi­ny 22 poli­cja otrzy­ma­ła zgło­sze­nie doty­czą­ce pod­pa­le­nia posą­gu. Po przy­by­ciu do para­fii św. Pio­tra funk­cjo­na­riu­sze zoba­czy­li, że pod­pa­lo­no posąg Naj­święt­szej Maryi Panny.

Zda­niem śled­czych ktoś pod­pa­lił pla­sti­ko­we kwia­ty, któ­re znaj­do­wa­ły się w rękach posą­gu, co spo­wo­do­wa­ło spa­le­nie twa­rzy i gór­nej czę­ści monumentu.

Bur­mistrz Mar­tin Walsh napi­sał w oświad­cze­niu: „Wszel­kie akty nie­na­wi­ści i wan­da­li­zmu wzglę­dem miejsc kul­tu reli­gij­ne­go są głę­bo­ko zasmu­ca­ją­ce i nie­do­pusz­czal­ne. Bez wzglę­du na wyzna­nie naszym obo­wiąz­kiem jest sza­no­wa­nie prze­ko­nań reli­gij­nych innych osób”.

Reklama

„Jestem pewien, że bostoń­ska poli­cja zba­da tę spra­wę w peł­nym zakre­sie, podob­nie jak w przy­pad­ku każ­de­go inne­go przy­pad­ku wan­da­li­zmu w naszym mie­ście” – dodał burmistrz.

Posąg został posta­wio­ny przed kościo­łem para­fii św. Pio­tra w Bosto­nie kil­ka­dzie­siąt lat temu na pamiąt­kę żoł­nie­rzy pole­głych pod­czas II woj­ny światowej.