Głę­bo­ko­wod­ny Port Zewnętrz­ny ma być dużym kro­kiem naprzód w roz­wo­ju Por­tu Gdy­nia. Ma umoż­li­wić m.in. obsłu­gę kon­te­ne­rów z 430-metro­wych stat­ków oceanicznych.

Port Zewnętrz­ny powsta­nie w opar­ciu o ist­nie­ją­ce Nabrze­że Ślą­skie – na sztucz­nym lądzie wycho­dzą­cym poza obec­ny falo­chron ochron­ny. Reali­za­cja I Eta­pu inwe­sty­cji ma kosz­to­wać ponad 3 mld zł.

Sza­co­wa­ne rocz­ne wpły­wy z tytu­łu dzia­łal­no­ści por­to­wej do Skar­bu Pań­stwa mają wynieść 3–4 mld zł. Port Zewnętrz­ny ma powstać do 2028 roku na sztucz­nej wyspie o powierzch­ni ponad 150 hektarów.

Po roz­bu­do­wie Port Gdy­nia mógł­by zostać jed­nym z kil­ku wio­dą­cych punk­tów prze­ła­dun­ko­wych w regio­nie Euro­py Środkowo-Wschodniej.

Na począt­ku lip­ca pod­pi­sa­no poro­zu­mie­nie w spra­wie popra­wy dostę­pu do Por­tu Gdy­nia. Pra­ce przy­go­to­waw­cze do budo­wy tzw. Dro­gi Czer­wo­nej w Gdy­ni zosta­ną sfi­nan­so­wa­ne z Pro­gra­mu Wie­lo­let­nie­go CPK w latach 2020–2023.

Dro­ga Czer­wo­na ma zapew­nić bez­po­śred­nie połą­cze­nie Por­tu Gdy­nia z sie­cią dróg kra­jo­wych, w tym z tra­są eks­pre­so­wą S6. Nowy dwu­jez­dnio­wy odci­nek ma zastą­pić remon­to­wa­ną Esta­ka­dę Kwiat­kow­skie­go i połą­czyć Port Gdy­nia ze skrzy­żo­wa­niem ul. Mor­skiej z Obwod­ni­cą Trójmiasta.

Inwe­sty­cja ma zwięk­szyć moż­li­wo­ści prze­ła­dun­ko­we por­tu i zwięk­szyć jego dostęp­ność od stro­ny lądu.

Sza­co­wa­na łącz­na war­tość budo­wy Dro­gi Czer­wo­nej, bez­po­śred­nie­go łącz­ni­ka z obwod­ni­cą trój­miej­ską, to ponad 1,5 mld zł, a jej reali­za­cja przez Gene­ral­ną Dyrek­cję Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad zapla­no­wa­na jest w latach 2020–2028.