Chiń­skie MSZ poin­for­mo­wa­ło w śro­dę, że wła­dze USA naka­za­ły mu zamknię­cie kon­su­la­tu ChRL w Houston. Chi­ny oce­nia­ją to jako eska­la­cję dzia­łań USA prze­ciw­ko nim i podej­mą kro­ki odwe­to­we, jeśli Waszyng­ton “nie napra­wi swo­je­go błę­du” – prze­ka­za­ło MSZ w Pekinie.

W mediach spo­łecz­no­ścio­wych poja­wi­ły się nagra­nia przed­sta­wia­ją­ce ogień pło­ną­cy rze­ko­mo na dzie­dziń­cu kon­su­la­tu. Według komen­ta­to­rów mogą tam być palo­ne doku­men­ty pla­ców­ki. Chiń­skie MSZ oświad­czy­ło w kon­tek­ście tych donie­sień, że kon­su­lat dzia­ła normalnie.

“Glo­bal Times”  infor­mo­wał wcze­śniej w śro­dę, że wła­dze USA dały Chi­nom 72 godzi­ny na zamknię­cie pla­ców­ki w Houston.

Jako powód zamknię­cia poda­no koniecz­ność ochro­ny wła­sno­ści intelektualnej.

 

za pap gon