Więk­szość regio­nów w Onta­rio w tym część obsza­ru Gre­ater Toron­to Area wcho­dzi w pią­tek 24 lip­ca w ostat­ni etap pla­nu ponow­ne­go otwar­cia prowincji, .

Regio­ny York, Dur­ham i Hal­ton prze­cho­dzą do eta­pu 3, umoż­li­wia­jąc wła­dzom muni­cy­pal­nym ponow­ne otwar­cie wie­lu dodat­ko­wych zakła­dów i loka­li, w tym siłow­ni, spa i kin.

Moż­na teraz też wzno­wić ser­wo­wa­nie posił­ków i napoi wewnątrz w barów i restau­ra­cji, a wiel­kość spo­tkań może wzro­snąć do 50 w pomiesz­cze­niach i 100 na zewnątrz — wszyst­ko to prze­wi­du­ją zarzą­dze­nia w ramach eta­pu 3.

Reklama

 

Toron­to i region Peel pozo­sta­ją na eta­pie 2 przy­naj­mniej do przy­szłe­go tygodnia.

Bur­mistrz Toron­to John Tory i bur­mistrz Bramp­ton Patrick Brown zaape­lo­wa­li tym­cza­sem o zaostrze­nie prze­pi­sów wewnątrz barów i restau­ra­cji , w tym wpro­wa­dze­nia wcze­śniej­szych godzin zamknię­cia i dal­szych ogra­ni­czeń licz­by osób.

Pre­mier Doug Ford wska­zał, że wszel­kie dodat­ko­we środ­ki doty­czą­ce barów i restau­ra­cji będą w gestii lokal­nych urzęd­ni­ków zdro­wia publicznego.