W odpo­wie­dzi na pan­de­mię Onta­rio zatrud­ni 98 nowych inspek­to­rów pra­cy w ramach dzia­łań mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie roz­prze­strze­nia­niu się COVID-19.

Mini­ster pra­cy Mon­te McNau­gh­ton mówi, że rząd roz­pocz­nie rekru­ta­cję pra­cow­ni­ków w październiku.

Zwięk­szy to licz­bę inspek­to­rów  z 409 do 507 i będzie kosz­to­wa­ło 11,6 milio­na dolarów.

reklama

McNau­gh­ton mówi, że inspek­to­rzy pozwo­lą rzą­do­wi szyb­ciej reago­wać na sytu­acje, któ­re mogą zaist­nieć pod­czas pandemii.

Inspek­to­rzy pra­cy bada­ją zagro­że­nia w miej­scu pra­cy, obra­że­nia, ofia­ry śmier­tel­ne i odmo­wy pracy.

Mają rów­nież pra­wo do zatrzy­ma­nia nie­bez­piecz­nej pra­cy, naka­za­nia pra­co­daw­com prze­strze­ga­nia pra­wa i wsz­czę­cia postę­po­wa­nia karnego.