Poli­cja w Bramp­ton “roz­wią­za­ła” impre­zę domo­wą, w któ­rej w sobo­tę wie­czo­rem uczest­ni­czy­ło ok. 200 osób, a orga­ni­za­to­rzy sta­ra­li się ukryć spo­tka­nie przed sąsiadami.

Poli­cja Okrę­go­wa Peel poin­for­mo­wa­ła, że w sobo­tę wie­czo­rem zosta­ła wezwa­na do domu w oko­li­cach Coun­try­si­de Dri­ve i Gore­way Road, w któ­rym odby­wa­ła się impre­za domo­wa, a samo­cho­dy gości zapar­ko­wa­ne były po całej okolicy.

Orga­ni­za­tor posta­wił rów­nież barie­ry nad ogro­dze­niem przy­do­mo­we­go podwór­ka, aby ludzie nie mogli zaj­rzeć do środka.

reklama

Film zamiesz­czo­ny w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przed­sta­wiał licz­ne pojaz­dy zapar­ko­wa­ne na tra­wie w pobli­żu posesji.

Poli­cja twier­dzi, że roz­pro­sze­nie gru­py i wysła­nie wszyst­kich do domu zaję­ło oko­ło godziny.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w Onta­rio, zgro­ma­dze­nia w regio­nie Peel są ogra­ni­czo­ne do dzie­się­ciu osób, przy koniecz­no­ści zacho­wa­nia dystan­su spo­łecz­ne­go mię­dzy człon­ka­mi róż­nych gospo­darstw domowych.

https://www.facebook.com/watch/?v=3072901959497936