BBC: Dla­cze­go film pro­mo­wa­ny przez Trum­pa został usu­nię­ty z mediów społecznościowych

Usu­nię­cie przez mega plat­for­my inter­ne­to­we   fil­mu wideo o sku­tecz­no­ści hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny  ponow­nie wywo­ła­ło w Sta­nach Zjed­no­czo­nych sil­ną kon­tro­wer­sję doty­czą­cą sto­so­wa­nia tego tanie­go leku na malarię.

Na fil­mie człon­ko­wie gru­py zrze­sza­ją­cej leka­rzy Ame­ri­ca­’s Fron­tli­ne Doctors pro­mu­ją ją zarów­no jako śro­dek zapo­bie­gaw­czy, oraz jako sku­tecz­ne lekar­stwo na Covid-19.

Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) twier­dzi, że „obec­nie nie ma dowo­dów” na to, że hydrok­sy­chlo­ro­chi­na jest sku­tecz­na w lecze­niu lub zapo­bie­ga koronawirusowi.

Reklama

Film został wyemi­to­wa­ny onli­ne przez por­tal Bre­it­bart, obej­rza­ny ponad 17 milio­nów razy na Face­bo­oku. Udo­stęp­nił to rów­nież na Twit­te­rze Donald Trump i wie­lu jego zwolenników.

Tym­cza­sem syn pre­zy­den­ta, Donald Jnr, został zawie­szo­ny na 12 godzin w twe­eto­wa­niu przez Twit­te­ra po tym, jak zamie­ścił go na swo­im koncie.

Cze­go doty­czy film

Link do oma­wia­ne­go fil­mu tutaj

Na Fil­mie, będą­cym 45-minu­to­wą trans­mi­sją na żywo z pierw­sze­go dnia szczy­tu „Bia­łe­go Far­tu­cha”  jeden z leka­rzy mówi „mamy lekar­stwa na wirus, nazy­wa­ją się hydrok­sy­chlo­ro­chi­ną, cyn­kiem i Zithromaxem” .

„Nie potrze­bu­jesz masek. Jest lekar­stwo. Wiem, że nie chcą otwie­rać szkół. Nie, nie musi­my zamy­kać ludzi w domach. Jest pre­wen­cja i jest lekarstwo”.

Według danych z narzę­dzia ana­li­tycz­ne­go mediów spo­łecz­no­ścio­wych Crowd­Tan­gle, nale­żą­ce­go do Face­bo­oka, publicz­ne posty zawie­ra­ją­ce sło­wo hydrok­sy­chlo­ro­chi­na mia­ły w cią­gu ostat­nich 24 godzin 6,6 milio­na inte­rak­cji (polu­bień, udo­stęp­nień, wyświe­tleń, komen­ta­rzy i reak­cji) na Face­bo­oku i Insta­gra­mie pomi­mo usu­nię­cia kil­ku wer­sji wideo.

W oświad­cze­niu dla BBC News, Twit­ter powie­dział: „Twe­ety z fil­mem naru­sza­ją naszą poli­ty­kę  infor­ma­cji Covid-19. Podej­mu­je­my dzia­ła­nia zgod­ne z naszą polityką ”.

„Usu­nę­li­śmy ten film za udo­stęp­nia­nie fał­szy­wych infor­ma­cji o lekach i spo­so­bach lecze­nia Covid-19”,  Face­bo­ok oświad­czył BBC, potwier­dza­jąc, że usu­wa rów­nież inne wer­sje filmu.

YouTu­be powie­dział BBC: „Usu­nę­li­śmy ten film za naru­sze­nie naszych zasad doty­czą­cych dez­in­for­ma­cji Covid-19”.

Lek jest dobrze zna­nym lekiem na mala­rię i został po raz pierw­szy rekla­mo­wa­ny przez pre­zy­den­ta Trum­pa w mar­cu w związ­ku z Covid-19. WHO stwier­dza: „Cho­ciaż trwa kil­ka prób leków, obec­nie nie ma dowo­dów na to, że hydrok­sy­chlo­ro­chi­na lub jaki­kol­wiek inny lek może wyle­czyć lub zapo­biec COVID-19”. „Nie­wła­ści­we uży­cie hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny może powo­do­wać poważ­ne skut­ki ubocz­ne i cho­ro­by, a nawet pro­wa­dzić do śmier­ci” — dodaje.

Bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez Oxford Uni­ver­si­ty oka­za­ło się, że lek nie był sku­tecz­ny prze­ciw­ko Covid-19 u hospi­ta­li­zo­wa­nych pacjentów.

Jego sku­tecz­ność, gdy jest sto­so­wa­na na wcze­snym eta­pie lecze­nia, jest nadal bada­na, podob­nie jak jego zasto­so­wa­nie jako środ­ka zapobiegawczego.

W lip­cu ame­ry­kań­ska Agen­cja ds. Żyw­no­ści i Leków ostrze­gła przed sto­so­wa­niem leku poza szpi­ta­lem ze wzglę­du na moż­li­we ryzy­ko dla ser­ca wyni­ka­ją­ce z jego przyjmowania.

Kim są lekarze?
Ame­ri­ca­’s Fron­tli­ne Doctors to zbiór leka­rzy kry­tycz­nych wobec nauko­we­go kon­sen­su­su wokół pan­de­mii. Ich wyda­rze­nie było wspie­ra­ne przez Tea Par­ty Patriots, kon­ser­wa­tyw­ną orga­ni­za­cję dążą­cą do ponow­ne­go wybo­ru pre­zy­den­ta Trumpa.

Ralph Nor­man, repu­bli­kań­ski czło­nek Izby Repre­zen­tan­tów, stał obok leka­rzy, gdy pro­wa­dzi­li kon­fe­ren­cję prasową.

 

Deba­ta w coraz więk­szym stop­niu dzie­li Ame­ry­ka­nów poli­tycz­nie, a zwo­len­ni­cy hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny wska­zy­wa­li na popar­cie pre­zy­den­ta Trum­pa, jed­no­cze­śnie zarzu­ca­jąc kry­ty­kom ukry­wa­nie jej poten­cjal­nej skuteczności.

 

Za BBC News