Po libe­ra­li­za­cji wpro­wa­dzo­nej po raz pierw­szy dla kin, Onta­rio zwięk­szy obec­nie dopusz­czal­ną licz­bę osób w jed­nym pomiesz­cze­niu siłow­ni, domów kul­tu­ry i  salo­nów jogi, do 50   pod warun­kiem zacho­wa­nia “dystan­su społecznego”.

Zgod­nie z poprzed­ni­mi wytycz­ny­mi doty­czą­cy­mi wszyst­kich tych obiek­tów obo­wią­zy­wa­ło ogra­ni­cze­nie do 50 osób na obiekt.

Mini­ster tury­sty­ki, kul­tu­ry i spor­tu Onta­rio Lisa Mac­Le­od powie­dzia­ła, że ​​pro­win­cja prze­zna­czy rów­nież dodat­ko­we 8 milio­nów dola­rów na wspar­cie ama­tor­skich orga­ni­za­cji sportowych.