Nowym mini­strem zdro­wia zosta­nie Adam Nie­dziel­ski, obec­ny pre­zes NFZ.
Adam Nie­dziel­ski ma 47 lat. Nie jest leka­rzem, jest dok­to­rem nauk eko­no­micz­nych, eks­per­tem w zakre­sie zarzą­dza­nia finan­sa­mi oraz zarzą­dza­nia stra­te­gicz­ne­go. Ukoń­czył Szko­łę Głów­ną Han­dlo­wą na dwóch kie­run­kach – eko­no­mia oraz meto­dy ilo­ścio­we i sys­te­my informacyjne.

Poprzed­nim mini­strem zdro­wia bez medycz­ne­go wykształ­ce­nia był Marian Cze­kań­ski, któ­ry kie­ro­wał resor­tem zdro­wia w rzą­dzie Mar­ka Bel­ki zale­d­wie przez 34 dni (do 15 lip­ca 2004). Po nim, aż do dziś, naj­waż­niej­szy gabi­net na Mio­do­wej zaj­mo­wa­li już sami lekarze.

Reklama