Nasza son­da na pla­zie Wisła

Nie­dłu­go rok szkol­ny, Do koń­ca nie wie­my, czy szko­ły są goto­we na przy­ję­cie dzie­ci, jak będzie wyglą­da­ła nauka, czy dzie­ci przez cały czas będą musia­ły nosić maski, jak czę­sto będą te maski wymie­niać? Rodzi­ce mogą wybrać posy­ła­nie dzie­ci do szko­ły lub naukę zdal­ną. O tym i o zagro­że­niach wyni­ka­ją­cych z pan­de­mii roz­ma­wia­my z Pola­ka­mi na pla­zie Wisła w Mississaudze.