Na toron­toń­skim ryn­ku wynaj­mu miesz­kań zaczę­ły spa­dac ceny, wyni­ka z rapor­tu Zoo­ca­sa opu­bli­ko­wa­ne­go w zeszłym tygo­dniu. Licz­ba kon­do­mi­niów do wyna­ję­cia poło­żo­nych w cen­trum Toron­to w dru­gim kwar­ta­le wzro­sła o 80 proc. w porów­na­niu z tym samym okre­sem roku ubie­głe­go. Jed­no­cze­śnie ceny wynaj­mu spa­dły śred­nio w całym mie­ście o 6 proc.

Oso­by zwią­za­ne zawo­do­wo z ryn­kiem nie­ru­cho­mo­ści suge­ru­ją, że na spa­dek cen wpły­nę­ło kil­ka czyn­ni­ków – dra­stycz­nie zma­la­ło zain­te­re­so­wa­nie wynaj­mo­wa­niem loka­li na krót­ki ter­min, a tak­że loka­to­rzy, chcąc zaosz­czę­dzić, prze­pro­wa­dza­li się do rodzi­ców lub przy­ja­ciół. W ten spo­sób wzro­sła podaż i zmniej­szy­ła się kon­ku­ren­cja. Mniej osób poszu­ku­je miesz­ka­nia do wyna­ję­cia, a ci, któ­rzy szu­ka­ją, znaj­du­ją lep­sze ofer­ty niż zna­leź­li­by jesz­cze kil­ka mie­się­cy temu.Reklama