Poli­cja mia­sta Toron­to zaczę­ła wpro­wa­dzać kame­ry osobiste

Pierw­szych dwóch funk­cjo­na­riu­szy wypo­sa­żo­nych w kame­ry wyszło w ponie­dzia­łek na uli­ce w rejo­nie Rexdale.

Ocze­ku­je się, że w przy­szłym roku kame­ry dosta­ną wszy­scy funk­cjo­na­riu­sze pra­cu­ją­cy “na mieście”.

Funk­cjo­na­riu­sze będą włą­czać i wyłą­czać nagry­wa­nie w mia­rę potrze­by ope­ra­cyj­nej; przed przy­by­ciem na wezwa­nie pomo­cy; kie­dy roz­pocz­ną docho­dze­nie w spra­wie jakiejś oso­by; lub kie­dy zada­ją komuś pyta­nia w celu zebra­nia infor­ma­cji. Poli­cjant wyłą­czy noszo­ną na cie­le kame­rę, gdy wezwa­nie do służ­by lub docho­dze­nie jest zakoń­czo­ne lub gdy  stwier­dzi, że cią­głe nagry­wa­nie nie słu­ży już zamie­rzo­ne­mu celowi.

Funk­cjo­na­riu­sze są szko­le­ni, aby jak naj­szyb­ciej powia­da­miać o dzia­ła­niu apa­ra­tu nagry­wa­ją­ce­go noszo­ne­go na cie­le, kame­ra będzie mia­ła też włą­czo­ne świa­teł­ko gdy będzie nagrywać