Pol­skie Cen­trum Kul­tu­ry im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze to pla­ców­ka jedy­na w swo­im rodza­ju, trud­no zna­leźć dru­gą taką na świe­cie. Trud­no prze­ce­nić zna­cze­nie pro­mo­cji kul­tu­ry pol­skiej w Cen­trum, trud­no zli­czyć poli­ty­ków i arty­stów, któ­rzy w Cen­trum mie­li spo­tka­nia — był tu Pre­zy­dent Duda, był Anto­ni Macie­re­wicz, Sta­ni­sław Michal­kie­wicz czy Grze­gorz Braun. Cen­trum zawsze było otwar­te dla wszyst­kich, dzi­siaj w trud­nych cza­sach ogra­ni­cze­nia zgro­ma­dzeń i jed­no­cze­śnie przy wiel­kich potrze­bach remon­tów, Cen­trum zna­la­zło się w sytu­acji, któ­ra wyma­ga pomo­cy nas wszyst­kich. W każ­dym razie, Cen­trum dzia­ła, jest otwar­te i zapra­sza — war­to tam zaj­rzeć po koście­le, war­to kupić obiad, war­to dać 20 czy wię­cej dola­rów do skarbony.