Bia­ło­ruś — nadal nie daruje

We wto­rek 25 zastęp­ca Sekre­ta­rza Sta­nu USA był w Moskwie i mini­ster Ław­row pró­bo­wał mu wmó­wić bzdu­rę, że Łuka­szen­ko idzie na roz­mo­wy z opo­zy­cją pro­po­nu­jąc zmia­nę kon­sty­tu­cji, po któ­rej były­by nowe wybo­ry pre­zy­den­ta, dumy itd.

Wie­czo­rem była, mimo desz­czu, duża demon­stra­cja na pla­cu Nie­pod­le­gło­ści przed par­la­men­tem było z 10 tysię­cy roda­ków, bo wła­śnie tego dnia w 1991 roku par­la­ment Bia­ło­ru­skiej Socja­li­stycz­nej Repu­bli­ki uchwa­lił dekla­ra­cję o nie­pod­le­gło­ści Bia­ło­ru­si. Zaś Łuka­szen­ko przy desz­czu na znacz­nie mniej­szej powierzch­ni przed ryn­kiem Koma­row­ka zor­ga­ni­zo­wał na oko­ło 2 000 ludzi swą impre­zę muzyczno-patriotyczną.

reklama

Ponad­to we wto­rek 51 osób zosta­ło zatrzy­ma­nych w Miń­sku, Brze­ściu, Moło­decz­nie i Grod­nie, gdzie też była mała demonstracja.

W śro­dę była demon­stra­cja na pla­cu Nie­za­leż­no­ści tym razem nie pod par­la­men­tem a z 120 metrów dalej na wschód pod kościo­łem katolickim.

Było ponad 2 000 ludzi, głów­nie mło­dzi uśmiech­nię­ci, nawet z dzieć­mi i żad­ne­go kie­row­nic­twa. Kto chciał ten wystę­po­wał, mówił co chciał i skan­do­wa­no róż­ne hasła.

Byłem tam od po 19 do 20:00. W tym cza­sie trzy razy poli­cja wzy­wa­ła przez mega­fon zgro­ma­dzo­nych do rozej­ścia na co tłum odpo­wie­dział kla­ska­niem, tak że  sło­wa trud­no było usły­szeć, a na zaple­czu widać było wozy policyjne.

Z 15 minut po opusz­cze­niu przez mnie zgro­ma­dze­nia natar­ło ZOMO, pobi­to wie­lu a z 100 osób aresztowano.

Wie­czo­rem w rosyj­skiej TV Rus­sia Today było wyraź­nie stron­ni­cza rela­cja z tego meetin­gu, gdzie nie wspo­mnia­no o napa­ści na nie ZOMO.

W pią­tek wyda­łem kolej­ną ulot­kę oto jej pol­ski tekst,

 

Co dalej ?

3 tygo­dnie trwa­ją demon­stra­cje prze­ciw­ko Łuka­szen­ce. On chce „grać na czas” myśli, że może ludziom się to wszyst­ko znu­dzi, może nadej­dą moc­ne desz­cze i może…

Trze­ba pro­wa­dzić kon­kret­ną akcje by on i jego eki­pa zro­zu­mia­ła, że prze­grał i musi opu­ścić kraj.

Zaś jego pod­wład­nym co przej­dą na stro­nę naro­du trze­ba obie­cać amne­stię a poli­cjan­tom co wymó­wią mu służ­bę awans o jeden stopień.

Nie wszy­scy prze­ciw­ni­cy Koł­choź­ni­ka są boha­te­ra­mi i mają czas, co wie­czór wycho­dzić na uli­ce demon­stro­wać i nara­żać się na pało­wa­nie. Pro­stą bez­bo­le­sną for­mą demon­stra­cji to codzien­nie o 21:00 włą­cza­nie przez auta klak­so­nów, a w domach wyłą­cza­nie świa­tła na co naj­mniej 3 minu­ty. Takiej akcji Koł­choź­nik i jego pod­wład­ni nie mogą zaka­zać czy zablo­ko­wać, więc  zwy­cię­ży­my, a on opu­ści Białoruś.

Po uciecz­ce Łuka­szen­ki trze­ba stwo­rzyć tym­cza­so­wy rząd i zwol­nić wszyst­kich aresztowanych.

Udzie­li on dymi­sji pre­mie­ro­wi, jego zastęp­com wszyst­kim mini­strom, guber­na­to­rom obła­śni i sze­fom rejo­nów, a ich miej­sce powo­łać auto­ma­tycz­nie ich byłych pierw­szych zastęp­ców. Tak stwo­rzo­ny tym­cza­so­wy rząd ma spra­wo­wać wła­dze tyl­ko przez osiem tygo­dni pod­czas, któ­rych będzie miał obowiązek:

1 — utrzy­mać nie­pod­le­głość i porzą­dek w kraju

2 — prze­pro­wa­dzić uczci­we wybo­ry prezydenta

3 — sta­wić pierw­sze kro­ki by poziom życia pod­no­sił się w wyni­ku współ­pra­cy wszyst­kich obywateli.

Ja Alek­san­der graf Pru­szyń­ski, jestem neu­tral­ny w sto­sun­ku do wszyst­kich kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta, mam kon­kret­ny pro­gram dzia­ła­nia dla tym­cza­so­we­go rzą­du i gotów jestem być sze­fem kra­ju — regen­tem, któ­ry z nowym pre­mie­rem będzie kie­ro­wał pra­cą tego nowe­go rzą­du do wybo­rów a potem prze­ka­że wła­dze w ręce wybra­ne­go w demo­kra­tycz­nych wybo­rach prezydenta.

Mia­łem ją roz­pro­wa­dzać na wiel­kim spę­dzie roda­ków w nie­dzie­le, ale w sobo­tę pocie­kła mi ropa z pier­si, poje­cha­łem do tego same­go szpi­ta­la przy­ję­to mnie i byłe tam do wtorku.

Nie­dziel­na mani­fe­sta­cja była ogrom­na i po czte­rech godzi­nach lunął deszcz, więc się zakończyła.

W ponie­dzia­łek wra­ca­ją­ce­go z Bia­łe­go­sto­ku arcy­bi­sku­pa Kon­dru­sie­wi­cza nie wpusz­czo­no na Bia­ło­ruś, podob­nie zatrzy­ma­no TIR z jedze­niem dla straj­ku­ją­cych robot­ni­ków i prak­tycz­nie nikt nie wie, ile zakła­dów straj­ku­je, a jak wra­ca­łem ze szpi­ta­la we wto­rek, to widzia­łem spo­ro grup mło­dych z sztan­da­ra­mi uda­ją­cych się na Plac Niepodległości.

W nie­dzie­lę zapo­wie­dzia­na jest nowa demon­stra­cja, a te obej­mu­ją już prak­tycz­nie całe śród­mie­ście Miń­ska są też mniej­sze we wszyst­kich głów­nych mia­stach kraju.

Putin popie­ra Łuka­szen­kę ale ta akcja ma pod­łą stro­nę. Popie­ra­nie pira­mi­dal­ne­go kłam­czu­cha odbie­ra­ne jest jako mie­sza­nie się w spra­wy Bia­ło­ru­si, a im dłu­że­je demon­stran­ci poko­jo­wo trwa­ją tym wię­cej Rosjan widzi, że moż­na robić i w Moskwie, gdzie były już demon­stran­cje anty Łuka­szen­kow­skie pod amba­sa­dą Białorusi,

1 wrze­śnia zaczął się nowy rok aka­de­mic­ki na  Bia­ło­ru­si a stu­den­ci są głów­ny­mi prze­ciw­ni­ka­mi Łukaszenki.

 

Dla­cze­go tyl­ko tylu?

28 sierp­nia 2020 r. w Por­cie Lot­ni­czym „Ławi­ca” im. H. Wie­niaw­skie­go w Pozna­niu wylą­do­wał samo­lot LOT‑u, któ­rym przy­by­ła z Kazach­sta­nu gru­pa 85 repa­trian­tów. Roda­ków powra­ca­ją­cych na sta­łe do Pol­ski przy­wi­tał Sekre­tarz Sta­nu w Mini­ster­stwie Spraw Zagra­nicz­nych Szy­mon Szyn­kow­ski vel Sęk. W wyda­rze­niu uczest­ni­czy­li tak­że przed­sta­wi­cie­le władz samo­rzą­do­wych, w tym średz­kie­go sta­ro­stwa powia­to­we­go. Więk­szość repa­trian­tów pierw­sze tygo­dnie na pol­skiej zie­mi spę­dzi w ośrod­ku adap­ta­cyj­nym dla repa­trian­tów w Śro­dzie Wielkopolskiej.

 

Wyni­ki wirusa

Resort zdro­wia twier­dzi, że koro­na­wi­rus czę­ściej zabi­ja męż­czyzn — wśród 1844 ofiar (stan na 13.08) było 971 męż­czyzn oraz 873 kobie­ty. Jest on naj­groź­niej­szy dla osób star­szych, bo 68 % zmar­łych w Pol­sce mia­ło ponad 70 lat a 740 osób, któ­re zmar­ły w wyni­ku infek­cji, mia­ło ponad 80 lat.

Dotąd z powo­du wiru­sa zmar­ło na świe­cie do milio­na ludzi a w latach 1918 — 1919 na „hisz­pan­kę„ zmar­ło 50 mln.

 

Za swo­je.

Kościół w Pol­sce nie pro­te­sto­wał gdy narzu­co­no mu nie­słusz­ne ogra­ni­cze­nie ilo­ści wier­nych na nabo­żeń­stwach. Mało wier­nych było na mszach i „na tace” kościo­ły nie dosta­ły nawet 3 % tego co nor­mal­nie dostawali.

 

Mądrzej­si.

Mało kto chce przy­znać, że dowódz­two  Bry­ga­dy Świę­to­krzy­skiej NSZ zro­bi­ło mądrzej niż AK. Od wrze­śnia 1944 r. nie wal­czy­ło z Niem­ca­mi i nie bra­ło udzia­łu w Akcji Burza. Zwo­len­ni­cy tej orga­ni­za­cji chcą posta­wić pomnik tym patrio­tom  w lesie oko­li­cy Rząb­ca, gdzie 8 wrze­śnia Bry­ga­da sto­czy­ła bitwę z AL-owca­mi i sowiec­ki­mi spa­do­chro­nia­rza­mi, któ­rzy roz­bro­ili i chcie­li roz­strze­lać plu­ton eneszetowców.

Nie chcia­ło się na to zgo­dzić tam­tej­sze nad­le­śnic­two ale decy­zję posta­wie­nia pomni­ka poparł Mini­ster Środowiska.

 

Wizy­ta Trzaskowskiego.

W dobrym sty­lu jest w Kana­dzie że prze­gry­wa­ją­cy poseł skła­da zwy­cięz­cy wizy­tę. Pre­zy­dent Duda zapro­sił po wybo­rach pana Trza­skow­skie­go, któ­ry olał zapro­sze­nie. OK, jego wybór, ale po cho­le­rę pan Duda już po tym, mym nie­skrom­nym zda­niem, nie powi­nien go przyjmować.

 

Z inter­ne­tu.

Chęt­nie zasy­pię rów w pol­skim spo­łe­czeń­stwie, jak Pola­cy pomo­gą mi wło­żyć do rowu Gier­ty­cha, Bud­kę, Nitra­sa, Szczer­bę i paru innych. Nawet wynaj­mę walec, aby dobrze ubić ziemię.

 

Woj­na publicystów.

Soło­wiej, gwiaz­dor rosyj­skiej TV czę­sto, cham­sko, napa­dał na lubia­ne­go prze­ze mnie ukra­iń­skie­go publi­cy­stę Dymi­tra Gor­do­na. Ten zri­po­sto­wał, na melo­dię pio­sen­ki wło­skiej par­ty­zan­tów stwo­rzył prze­śmiesz­ną pio­sen­ka prze­ciw Moska­lo­wi. Soło­wiej chciał się ode­grać i zro­bił z sie­bie błazna.

Dzwo­ni­łem do Jan­ka Pie­trza­ka z pro­po­zy­cją by napi­sał podob­ną pio­sen­kę ośmie­sza­ją­cą imć Trza­skow­skie­go czy izra­el­skie­go sier­żan­ta co pano­szy się w Warszawie?

 

Z Ukra­iny

Tam skan­da­li moc. Np. Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Walu­to­wy „dora­dza” im pod­no­sić ceny na opła­ty komu­nal­ne i robić zmia­ny pro­gra­mów naucza­nia. Ponad­to jest tam 12 ame­ry­kań­skich labo­ra­to­riów bio­lo­gicz­nych. Co tam robią nie wie­dzą wła­dze Ukra­iny i pyta­nie cze­mu nie robią takich badań sami w USA?

Alek­san­der Pruszyński