Nasz pomysł zro­dził się z potrze­by ser­ca. Od 5 lat w okre­sie przed­świą­tecz­nym zbie­ra­my dary dla dzie­ci z Domu Dziec­ka. Korzy­sta­jąc z oka­zji i tym razem pro­si­my Pań­stwa, któ­rzy chcie­li­by włą­czyć się do tej wspa­nia­łej akcji charytatywnej.

Do tej pory wysła­li­śmy 4 tony 870 kg wspa­nia­łych pre­zen­tów. Dzię­ki Wam Kocha­ni Dar­czyń­cy, pod­opiecz­ni z kil­ku­na­stu domów dziec­ka otrzy­ma­li prze­pięk­ne rze­czy. Były to nastę­pu­ją­ce Domy Dziec­ka: Kato­wi­ce, Kło­buck, Lubli­niec, Legni­ca, Wro­cław, Byd­goszcz, Toruń, Szcze­cin, Bla­chow­nia, Zako­pa­ne, Sanok, Kędzie­rzyn-Koź­le, Mysło­wi­ce (Cen­trum Opie­kuń­czo-Wycho­waw­cze pro­wa­dzo­ne przez Sio­stry Zakonne).

Oso­by któ­re jesz­cze nie mia­ły oka­zji obej­rzeć fil­mi­ków na YouTu­be w chwi­li otwie­ra­nia paczek przez dzie­ci, zapra­sza­my wpi­su­jąc: „Pacz­ki Świą­tecz­ne dla Dzie­ci z Domu Dziec­ka w Klo­buc­ku”. oraz „Polo­nia z Kana­dy Poma­ga Dzie­ciom z Domu Dziecka”.

Czę­sto Dro­dzy Pań­stwo pyta­cie co jest naj­po­trzeb­niej­sze dla dzie­ci. Pro­si­my o ubran­ka w wie­ku 0–22 lat, przy­bo­ry szkol­ne, obu­wie, kosme­ty­ki dla dziew­cząt. Dzie­ci marzą o rze­czach bar­dzo pro­stych, bra­ku­je im tego co my mamy na wycią­gnię­cie ręki. Dzie­ci z Domu Dziec­ka bedą szczę­śli­we z każ­dej drob­nost­ki, któ­re dla nich Dro­dzy Pań­stwo podarujecie.

Ostat­nie pacz­ki na Świę­ta Wiel­ka­noc­ne zosta­ły wysła­ne przez fir­mę POLIMEX. Dzię­ku­je­my bar­dzo wła­ści­cie­lo­wi oraz pra­cow­ni­kom za współ­pra­cę z nami i zniż­kę kto­ra otrzy­ma­li­smy na wysła­nie każ­dej pacz­ki dla dzie­ci z Domu Dziec­ka. W dal­szym cia­gu poszu­ku­je­my pry­wat­nych spon­so­rów, któ­rzy pokry­ją pozo­sta­łe kosz­ta wysył­ki. Wie­rzy­my ze wsród Pań­stwa znaj­dą się wspa­nia­łe oso­by, któ­re bedą chcia­ły współ­pra­co­wać z nami i wspo­móc nasza akcje.

W EURO MAX KARPATY w Mis­sis­sau­ga utwo­rzo­no zbiór­kę pie­niąż­ków, któ­ra pomo­że nam przy następ­nej wysył­ce paczek dla dzie­ci. Dzię­ku­je­my za to wiel­kie dzie­ło pomo­cy. A Was Kocha­ni pro­si­my o każ­de­go pie­niąż­ka, któ­ry zapeł­ni tę puszkę.

Nasza przed­świą­tecz­na zbiór­ka potrwa do 17 Paź­dzier­ni­ka. Oso­by chęt­ne do współ­pra­cy z nami pro­szo­ne są o kon­takt tele­fo­nicz­ny pod nume­rem tele­fo­nu 416.826.0704.

Z wyra­za­mi szacunku,

Mał­go­sia Pęczkowska

Moni­ka Syguda-Maleszyk

Kamil Male­szyk