Bal­la­dy­na w toron­toń­skim kon­su­la­cie RP

W nie­dzie­lę 13 wrze­śnia w kon­su­la­cie pol­skim w Toron­to odbył się pik­nik czy­tel­ni­czy połą­czo­ny z Naro­do­wym Czy­ta­niem. Przy­szło kil­ka­dzie­siąt osób, Czy­ta­no Bal­la­dy­nę. W cza­sie pik­ni­ku odby­wał się rów­nież kier­masz ksią­żek biblio­te­ki pol­skiej w Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze. Bal­la­dy­nę i Sło­wac­kie­go dekla­mo­wa­ły też dzie­ci ze szkół polo­nij­nych, jako że pik­nik odby­wał się m.in. pod egi­dą Związ­ku Nauczy­cie­li Pol­skich. Part­ne­ra­mi medial­ny­mi było Radio 7 oraz Radio Polo­nia. Spo­tka­nie pro­wa­dzi­ła zna­na z Radia 7 Aga­ta Kusznierewicz.