Roz­da­nie nagród w kon­kur­sie plastycznym

Kon­kurs pla­stycz­ny „Na zawsze w naszych ser­cach. Kim jest dla Cie­bie Św. Jan Paweł II” — rozstrzygnięty

  W nie­dzie­lę 13 wrze­śnia w koście­le Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go w Mis­sis­sau­dze mia­ło miej­sce uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go w szko­łach polo­nij­nych oraz roz­da­nie nagród w kon­kur­sie pla­stycz­nym na pra­cę zwią­za­ną ze św, Janem Paw­łem II.

Pier­wot­nie roz­da­nie nagród mia­ło mieć miej­sce pod­czas obcho­dów stu­le­cia uro­dzin Papie­ża — Pola­ka, ale z wia­do­mych wzglę­dów mogło mieć miej­sce dopie­ro teraz i to w ogra­ni­czo­nym zakre­sie, ponie­waż sala para­fial­na jest w nie­dzie­lę wyko­rzy­sty­wa­na rów­nież na Msze św. Dla­te­go czas gonił – ale uro­czy­stość się odby­ła tra­dy­cyj­nie, choć w okro­jo­nej formie.

Nagro­dy ufun­do­wa­ne przez: Pol­ską Unię Kre­dy­to­wą im. Św. Sta­ni­sła­wa i Św. Kazi­mie­rza, Kon­su­lat RP w Toron­to, Eddie’s Meat and Deli Mar­ket, Art Deco Joy — Alek­san­drę Jan­ko­wiak i Prze­my­sła­wa Paw­lu­ka (pro­jekt dyplomów).

reklama

Nagro­dzo­ne pra­ce będzie moż­na obej­rzeć w oddzia­le Unii Kre­dy­to­wej miesz­czą­cym się w budyn­ku Pol­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry im. Jana Paw­ła II w Mississaudze.

Tere­sa Bie­lec­ka, pre­zes Związ­ku Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go oddział Mississauga:

- Kon­kurs został ogło­szo­ny w lutym i zro­bi­li­śmy to razem z para­fią świę­te­go Mak­sy­mi­lia­na Kol­be, mie­li­śmy wiel­kie pla­ny, roz­wią­za­nie kon­kur­su zapla­no­wa­li­śmy w maju na 100-lecie uro­dzin Papie­ża. Ze wzglę­du na sytu­ację nie mogli­śmy tego zro­bić więc prze­dłu­ży­li­śmy ter­min kon­kur­su do koń­ca lip­ca i na począt­ku sierp­nia komi­sja spo­tka­ła się i wybra­ła naj­lep­sze prace.

GONIEC: — W tym roku naucza­nie jest zdal­ne, czy to ozna­cza, że kon­kur­sy też będą orga­ni­zo­wa­ne zdal­nie; co z kon­kur­sem recytatorskim?

- Jesz­cze nie myśli­my o kon­kur­sie recy­ta­tor­skim, któ­ry zazwy­czaj  orga­ni­zu­je­my po Nowym Roku i mamy nadzie­ję, że może sytu­acja się zmie­ni i  kon­kurs się odbę­dzie  tradycyjnie.

Teraz wszyst­kie kon­kur­sy pla­nu­je­my na plat­for­mie zoom i taki kon­kurs odbę­dzie się już 7 listo­pa­da — to będzie kon­kurs histo­rycz­ny. Roz­da­nie nagród będzie już 14 listo­pa­da, ale takie oso­bi­ste, to zna­czy że spo­tka­my się i oso­bi­ście wrę­czy­my nagrody.

  — Ile szkół bra­ło udział w tym konkursie?

- Tyl­ko 3 szko­ły, ale ja myślę, że jest to zwią­za­ne z tym, że wszyst­ko było ogło­szo­ne on-line i nauczy­cie­le nie mie­li bez­po­śred­nie­go wpły­wu na to jak ucznio­wie pra­cu­ją. Bo to już było w tym cza­sie zamknięcia.

  — Czym się wyróż­nia­ły prace? 

- Wszyst­kie pra­ce są cie­ka­we, mamy róż­ne gru­py wie­ko­we, każ­da pra­ca ma coś w sobie, dla­te­go zosta­ła nagro­dzo­na, wia­do­mo że dzie­ci star­sze już tro­szecz­kę ina­czej myślą i mnie bar­dzo wie­le prac uję­ło. Bar­dzo się cie­szę, że nasi ucznio­wie wła­śnie w ten spo­sób pamię­ta­ją o świę­tym Janie Paw­le II.  Naszym głów­nym spon­so­rem by jest nasza Pol­ska Cre­dit Union.

        — A jakie były nagrody?

- 1 miej­sce 50 dol. to jest kar­ta poda­run­ko­wa do Indi­go 2. miej­sce $30, 3. miej­sce $25 i wyróż­nie­nie $20.