Pol­ska jest jed­nym z nie­licz­nych państw, któ­re wysła­ło żoł­nie­rzy na tego­rocz­ne ćwi­cze­nie Nobel Jump w Gru­zji. Pol­sko-gru­ziń­skie ćwi­cze­nie, w któ­rym uczest­ni­czą tak­że Wiel­ka Bry­ta­nia i Fran­cja, ma popra­wić współ­dzia­ła­nie wojsk państw sojusz­ni­czych i part­ner­skich NATO.

“Zapro­si­li­śmy 26 kra­jów sojusz­ni­czych i part­ner­skich, ale nie wszyst­kie mogły wziąć udział z powo­du pan­de­mii” – powie­dział we wto­rek pod­czas tele­fo­nicz­ne­go brie­fin­gu dla mediów zastęp­ca sze­fa Gru­ziń­skich Sił Obro­ny gen. bryg. Ira­kli Cziczinadze.

Jak dodał, jed­nym z celów tego­rocz­nej edy­cji ćwi­cze­nia, w któ­rym bie­rze udział 2800 żoł­nie­rzy, jest zwięk­sze­nie zdol­no­ści do współ­dzia­ła­nia, tak­że wobec zagro­żeń hybrydowych.

Rów­nież zastęp­ca dowód­cy ame­ry­kań­skich wojsk lądo­wych w Euro­pie ds. gwar­dii Naro­do­wej gen. dyw. Joe Jar­rard pod­kre­ślił, że jed­nost­ki arty­le­ryj­skie, saper­skie, zmo­to­ry­zo­wa­nej pie­cho­ty z trans­por­te­ra­mi Stry­ker i pod­od­dzia­ły z sił spe­cjal­nych ćwi­czą tak­że odpo­wiedź na dzia­ła­nia hybrydowe.

reklama

Ogól­ny cel ćwi­cze­nia to syn­chro­ni­za­cja pla­no­wa­nia w warun­kach wie­lo­na­ro­do­wych w celu zwięk­sze­nia sku­tecz­no­ści ognia i zdol­no­ści manew­ro­wych, pro­wa­dze­nie ope­ra­cji połą­czo­nych tak­że z ata­kiem z powie­trza. “Cho­dzi o popra­wę współ­dzia­ła­nia na pozio­mie tak­tycz­nym mię­dzy kra­ja­mi sojusz­ni­czy­mi i part­ner­ski­mi” – dodał Jarrard.

Ćwi­cze­nie odby­wa się w Wazia­ni i bazie w Norio. Pol­ski kon­tyn­gent two­rzą żoł­nie­rze Wojsk Spe­cjal­nych. W skład sił ame­ry­kań­skich wcho­dzą pod­od­dzia­ły 2. Puł­ku Kawa­le­rii, 173. Bry­ga­dy Powietrz­no­de­san­to­wej, jed­no­stek wspar­cia, żan­dar­me­rii i trans­por­tu powietrz­ne­go. Tego­rocz­na edy­cja orga­ni­zo­wa­ne­go co dwa lata ćwi­cze­nia jest pią­tą. Ze wzglę­du na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa Gru­zja wpro­wa­dzi­ła 14-dnio­wą kwa­ran­tan­nę i obo­wiąz­ko­we testy przed wjaz­dem do kra­ju. testy na koro­na­wi­ru­sa są pro­wa­dzo­ne tak­że w trak­cie ćwi­cze­nia. (PAP)

autor: Jakub Borowski