Epi­de­mia “porząd­ku­je” nam społeczeństwo

Czy tzw. Zachód będzie się czymś róż­nił od Chin, pod wzglę­dem stop­nia inwi­gi­la­cji? Czy swo­bo­dy oby­wa­tel­skie to już dzi­siaj puste poję­cia? Czy zmie­rza­my w kie­run­ku nowe­go glo­bal­ne­go sys­te­mu peł­nej “świa­do­mo­ści ope­ra­cyj­nej” rzą­dzą­cych nami środowisk?

Pyta w wide­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor