„Chcie­li­by­śmy nasze wiel­kie oba­wy doty­czą­ce nie­uchron­ne­go kry­zy­su szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie” — gło­si pety­cja inter­ne­to­wa opu­bli­ko­wa­na w sobo­tę na Change.org przez sek­cję pedia­trycz­ną Onta­rio Medi­cal Association.

„W tej chwi­li zdro­wie publicz­ne wyda­je się pole­gać na sta­tus quo z poprzed­nich lat, kie­dy to poszcze­gól­ne gabi­ne­ty lekar­skie i przy­chod­nie  poda­wa­ły szcze­pion­ki prze­ciw grypie”.

Urzęd­ni­cy ds. zdro­wia publicz­ne­go  pod­kre­śli­li zna­cze­nie szcze­pie­nia prze­ciw gry­pie w tym roku, cho­dzi o to, aby nie obcią­żać sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej pod­czas pandemii.

Pedia­trzy twier­dzą, że wybuch koro­na­wi­ru­sa spra­wia, iż ​​szcze­pie­nie dzie­ci na gry­pę  ma bar­dziej kry­tycz­ne zna­cze­nie niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej, nie tyl­ko dla­te­go, że gry­pa może powo­do­wać u nich poważ­ne cho­ro­by, ale tak­że dla­te­go, że mogą łatwo prze­no­sić wiru­sa na oso­by wraż­li­we, jak ludzi star­szych, u któ­rych zarów­no gry­pa, jak COVID-19 może być bar­dzo niebezpieczny.

Ale w tym roku pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia nie będą w sta­nie podać nawet nor­mal­nej licz­by szcze­pień prze­ciw gry­pie  z powo­du pro­to­ko­łów bez­pie­czeń­stwa COVID-19, takich jak przyj­mo­wa­nie pacjen­tów tyl­ko po wcze­śniej­szym umó­wie­niu się, oraz czas potrzeb­ny na dokład­ne czysz­cze­nie i dezyn­fek­cję mię­dzy każ­dym szczepieniem.

Roz­wią­za­niem, jak twier­dzą sygna­ta­riu­sze jest „utwo­rze­nie lokal­nych mega­kli­nik szcze­pień prze­ciw gry­pie na tere­nie całej pro­win­cji”, w miej­scach, któ­re pozwa­la­ją na fizycz­ny dystans, jak hale spor­to­we, a tak­że na świe­żym powie­trzu lub na zasa­dzie drive-through.

„Dzię­ki temu będzie  moż­na bez­piecz­nie i szyb­ko podać dużą licz­bę szcze­pio­nek prze­ciw gry­pie w całej pro­win­cji” — czy­ta­my w petycji.

W odpo­wie­dzi prze­sła­nej e‑mailem CBC w nie­dzie­lę mini­ster­stwo zdro­wia nie udzie­li­ło kon­kret­nej odpo­wie­dzi, stwier­dza­jąc jedy­nie, że „wię­cej szcze­gó­łów na temat pro­gra­mu szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie będzie dostęp­nych w nad­cho­dzą­cych tygodniach”.

Far­ma­ceu­ci pomo­gą rów­nież zła­go­dzić obcią­że­nie, poda­jąc szcze­pion­kę prze­ciw gry­pie, jed­nak far­ma­ceu­ci w Onta­rio nie mogą obec­nie szcze­pić prze­ciw gry­pie dzie­ci poni­żej pią­te­go roku życia, co spra­wia, że znacz­na część cię­ża­ru szcze­pień w kry­tycz­nej gru­pie wie­ko­wej spa­da na leka­rzy i pielęgniarki.

Bar­dzo małe dzie­ci są uwa­ża­ne za gru­pę wyso­kie­go ryzy­ka i szcze­pie­nie prze­ciw­ko gry­pie powin­ny roz­po­cząć się w wie­ku sze­ściu mie­się­cy, mówią wytycz­ne pediatryczne.

Jest to rów­nież pierw­sza jesień w Kana­dzie, gdzie zarów­no COVID-19, jak i gry­pa będą krą­żyć razem co pro­wa­dzi do „wiel­kiej nie­wia­do­mej” dla dzieci.

Wła­dze zdro­wot­ne wzy­wa­ją Kana­dyj­czy­ków do zaszcze­pie­nia się w tym roku  prze­ciw gry­pie, aby unik­nąć wid­ma „twin­de­mii”, w któ­rej sys­tem opie­ki zdro­wot­nej jest przy­tło­czo­ny przez COVID-19 i gry­pę, ale ist­nie­ją oba­wy, jak bez­piecz­nie poda­wać szcze­pion­ki prze­ciw gry­pie więk­szej licz­bie osób ludzie.