Bog­dan Gajew­ski: Kon­fe­ren­cja — Cud nad Wisłą. Kate­dra pod Sosna­mi, Onta­ryj­skie Kaszu­by. 2020 09 06.

Pol­ski Insty­tut Dzie­dzic­twa i Kul­tu­ry Kaszu­by — Kana­da oraz
Rek­tor Ośrod­ka Fran­cisz­kań­skie­go na Kaszu­bach przy­go­to­wa­li konferencję:
„Cud nad Wisłą” z oka­zji 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

 

Film autor­stwa Bog­da­na Gajewskiego

Reklama