Dro­dzy roda­cy z dale­kie­go Kra­ju, jestem Wam nie­zmier­nie wdzięcz­ny, za pomoc w zaku­pie spe­cja­li­stycz­ne­go wóz­ka elek­trycz­ne­go. Moją radość widzi­cie na twa­rzy, ale zapew­niam, że jest tak­że w ser­cu. Daw­no nic mnie tak nie cie­szy­ło jak wła­śnie ten wyma­rzo­ny wózek. Bar­dzo doce­niam Waszą pomoc zwłasz­cza w tak trud­nym dla nas wszyst­kich okre­sie panu­ją­cej pandemii.

Jestem dum­ny, z fak­tu, że pol­skie ser­du­cha gdzie­kol­wiek rzu­ci ich los potra­fią się zjed­no­czyć i pomóc roda­ko­wi z Polsce.

Cie­szy mnie ogrom­nie moż­li­wość kon­tak­tu z Wami dzię­ki uprzej­mo­ści Pana Andrze­ja Kumo­ra, któ­ry umiesz­cza moje skrom­ne arty­ku­ły w Tygo­dni­ku Goniec. Obec­nie cze­kam, aż zosta­ną odmro­żo­ne obec­ne restryk­cje, aby moż­na było wyjeż­dżać na spa­ce­ry, cie­szyć się nowym wóz­kiem i ota­cza­ją­cą mnie przy­ro­dą, któ­rą tak kocham. Oczy­wi­ście wów­czas podzie­lę się z Wami wszyst­ki­mi wrażeniami 🙂

Pozdra­wiam Was ser­decz­nie kocha­ni przy­ja­cie­le zza oceanu 🙂

Pozdra­wia­jąc czy­tel­ni­ków Goń­ca, pozwo­lę sobie pozdro­wić słuchaczy

i pro­wa­dzą­cych Radia 7 Toronto

Mariusz Rokic­ki