Health Cana­da wyco­fa­ła pod­ro­bio­ny śro­dek dezyn­fe­ku­ją­cy do rąk sprze­da­wa­ny w skle­pie Dol­la­ra­ma w Thun­der Bay i twier­dzi, że mógł on być sprze­da­wa­ny w innych miej­scach w całym kraju.

W nie­dziel­nym komu­ni­ka­cie pra­so­wym agen­cja poda­ła, że ​​fir­ma Bio Life Scien­ces Corp., któ­ra pro­du­ku­je śro­dek do dezyn­fek­cji rąk Daily Shield, zgło­si­ła, iż ​​ — par­tia nr 6942, data waż­no­ści maj 2023 r. — była podrobiona.

„Ponie­waż pod­ro­bio­na wer­sja środ­ka do dezyn­fek­cji rąk Daily Shield jest nie­au­to­ry­zo­wa­na i wyko­na­na z nie­zna­ne­go pre­pa­ra­tu, może nie być sku­tecz­na w zabi­ja­niu bak­te­rii i wiru­sów, a tak­że może sta­no­wić poważ­ne zagro­że­nie dla zdro­wia” — stwier­dza komu­ni­kat Health Canada.

„Podej­rze­wa się, że ten pod­ro­bio­ny pro­dukt zawie­ra meta­nol, któ­ry nie jest dopusz­czo­ny do sto­so­wa­nia w środ­kach do dezyn­fek­cji rąk i może powo­do­wać poważ­ne nie­po­żą­da­ne reak­cje lub śmierć po połknięciu”.

Dol­la­ra­ma zaprze­sta­ła sprze­da­ży środ­ka tego odka­ża­ją­ce­go do rąk w całej Kana­dzie, pod­czas gdy docho­dze­nie agen­cji jest kontynuowane.

Health Cana­da zale­ca każ­de­mu, kto kupił ten pro­dukt, zaprze­sta­nie jego uży­wa­nia i uda­nie się do leka­rza, w razie obaw o zdrowie.