Nowe zdję­cia sate­li­tar­ne na któ­re powo­łał się we wto­rek CNN mają wska­zy­wać, że Rosja przy­go­to­wu­je się do wzno­wie­nia lotów testo­wych swo­je­go poci­sku manew­ru­ją­ce­go o napę­dzie ato­mo­wym w pobli­żu koła podbiegunowego.

Rosja prze­pro­wa­dzi­ła co naj­mniej jeden lot testo­wy poci­sku manew­ru­ją­ce­go o napę­dzie ato­mo­wym z tego same­go miej­sca w pobli­żu koła pod­bie­gu­no­we­go w listo­pa­dzie 2017 roku.

Rzecz­nik pra­so­wa Depar­ta­men­tu Sta­nu USA Mor­gan Orta­gus poin­for­mo­wa­ła we wto­rek, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne są goto­we do spo­tka­nia się ze stro­ną rosyj­ską w celu sfi­na­li­zo­wa­nia poro­zu­mie­nia w spra­wie prze­dłu­że­nia dzia­łań na rzecz dal­szej reduk­cji i ogra­ni­cze­nia stra­te­gicz­nej bro­ni ofensywnej.

reklama

cnn