Legia wcho­dzi do akcji w obro­nie kościo­ła na Pla­cu 3 Krzyży

-

Chce­my dymi­sji rzą­du i powo­łu­je­my Radę Kon­sul­ta­cyj­ną, tak jak na Bia­ło­ru­si — powie­dzia­ła na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Mar­ta Lem­part, przed­sta­wia­jąc postu­la­ty Ogól­no­pol­skie­go Straj­ku Kobiet po pro­te­stach, wywo­ła­nych orze­cze­niem Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w spra­wie aborcji

Jak rela­cjo­nu­je Onet, Mar­ta Lem­part mówi­ła, że orga­ni­za­cja doma­ga się, by „oświad­cze­nie pani Przy­łęb­skiej było trak­to­wa­ne jak oświad­cze­nie pani Przy­łęb­skiej, a nie jak orze­cze­nie Try­bu­na­łu Konstytucyjnego”.

- Chce­my praw­dzi­we­go Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, chce­my pra­wi­dło­we­go Sądu Naj­wyż­sze­go, chce­my praw­dzi­we­go Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich, chce­my nowe­li­za­cji budże­tu, chce­my kasy na ochro­nę zdro­wia, chce­my kasy dla pra­cow­ni­ków, chce­my pomo­cy dla przed­się­bior­ców, chce­my pomo­cy dla sek­to­ra kul­tu­ry, chce­my peł­ni praw kobiet, chce­my legal­nej abor­cji, chce­my edu­ka­cji sek­su­al­nej, chce­my anty­kon­cep­cji, chce­my peł­ni praw czło­wie­ka, chce­my posza­no­wa­nia praw osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi — wymie­nia­ła Lem­part w nagra­niu, opu­bli­ko­wa­nym na insta­gra­mo­wym pro­fi­lu Straj­ku Kobiet.

 

- Chce­my świec­kie­go pań­stwa, w tym zaprze­sta­nia finan­so­wa­nia Kościo­ła z budże­tu — doda­ła Lem­part, pod­kre­śla­jąc koniecz­ność wypro­wa­dze­nia lek­cji reli­gii ze szkół. — Chce­my dymi­sji rzą­du i powo­łu­je­my Radę Kon­sul­ta­cyj­ną, tak jak na Bia­ło­ru­si, któ­ra będzie pra­co­wać nad tym, jak posprzą­tać ten bur­del, któ­ry PiS nam tu urzą­dził — dodała.

Poni­żej anty­de­mon­stra­cja kibi­ców, któ­rzy krzyczą
Ręce precz od Kościoła