Wła­dze chiń­skiej pro­win­cji Szan­tung wpro­wa­dza­ją „zło­te kody zdro­wia” dla osób zaszcze­pio­nych prze­ciw Covid-19. Według pań­stwo­wych mediów pomo­że to wykre­ować wśród mło­dzie­ży modę na przyj­mo­wa­nie szcze­pio­nek – podał we wto­rek chiń­ski por­tal Sixth Tone.

Set­ki milio­nów Chiń­czy­ków zain­sta­lo­wa­ły na swo­ich tele­fo­nach komór­ko­wych apli­ka­cje z „koda­mi zdro­wia”, któ­re dają wła­dzom wgląd w ich loka­li­za­cję, histo­rię podró­ży i inne pry­wat­ne dane.

Choć w Chi­nach od wie­lu tygo­dni pra­wie nie notu­je się nowych zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem, miesz­kań­cy wciąż pro­sze­ni są o oka­za­nie zie­lo­nych kodów zdro­wia przy wej­ściu do nie­któ­rych budyn­ków, cen­trów han­dlo­wych, kin czy środ­ków komu­ni­ka­cji publicznej.

Reklama

Na pod­sta­wie histo­rii podró­ży i kon­tak­tów apli­ka­cje sza­cu­ją poziom zagro­że­nia i pre­zen­tu­ją go w posta­ci zie­lo­ne­go, żół­te­go lub czer­wo­ne­go kodu QR. Wła­dze pro­win­cji Szan­tung doda­ją do tego „zło­ty kod” dla zaszcze­pio­nych, któ­ry wyglą­da podob­nie do kodu zie­lo­ne­go, ale ze zło­tą ram­ką oraz emble­ma­tem z tar­czą i strzykawką.

Ini­cja­ty­wa jest nie­dro­gą meto­dą pro­mo­cji pro­gra­mu szcze­pień wśród mło­dych ludzi poprzez upodob­nie­nie go do gier i wpi­sa­nie go w pra­gnie­nie zdo­by­wa­nia odzna­czeń – oce­ni­ła ofi­cjal­na chiń­ska agen­cja pra­so­wa Xinhua.

Zło­ty kod został już w Szan­tun­gu wpro­wa­dzo­ny w komu­ni­ka­to­rze WeChat, a w naj­bliż­szych dniach ma się rów­nież poja­wić w innych apli­ka­cjach z „koda­mi zdro­wia” – podał Sixth Tone.

Pro­gram szcze­pień prze­ciw Covid-19 w Chi­nach nabie­ra tem­pa. Do nie­dzie­li w kra­ju poda­no ponad 275 mln dawek, z cze­go ponad poło­wę w cią­gu ostat­nie­go mie­sią­ca. Zgod­nie z pla­nem władz do czerw­ca co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki ma przy­jąć 40 proc. spo­śród ok. 1,4 mld miesz­kań­ców ChRL.

Do powszech­ne­go uży­cia dopusz­czo­no w Chi­nach czte­ry rodzi­me szcze­pion­ki prze­ciw Covid-19, a pią­ty pre­pa­rat, rów­nież opra­co­wa­ny przez chiń­ską fir­mę, otrzy­mał zie­lo­ne świa­tło do zasto­so­wań kry­zy­so­wych w ogra­ni­czo­nej skali.

Z Kan­to­nu Andrzej Boro­wiak (PAP)

io/