Kana­dyj­skie woj­sko chce utwo­rzyć orga­ni­za­cję, któ­rej celem będzie pro­pa­gan­da i uży­wa­nie innych tech­nik wpły­wa­nia na opi­nię Kanadyjczyków

Zgod­nie z doku­men­ta­mi uzy­ska­ny­mi przez Otta­wa Citi­zen Kana­dyj­skie siły zbroj­ne chcą powo­łać do życia nową orga­ni­za­cję, któ­ra będzie wyko­rzy­sty­wać pro­pa­gan­dę i inne nowo­cze­sne tech­ni­ki, aby wpły­wać na posta­wy, prze­ko­na­nia i zacho­wa­nia Kanadyjczyków.

Woj­sko wyda ponad  milion dola­rów na szko­le­nie funk­cjo­na­riu­szy   zakre­sie tech­nik mody­fi­ka­cji zacho­wa­nia, takie­go same­go rodza­ju, jak sto­so­wa­ne przez fir­mę macie­rzy­stą Cam­brid­ge Analytica.

Zgod­nie z doku­men­tem z paź­dzier­ni­ka 2020 r., nowa gru­pa ds. Komu­ni­ka­cji stra­te­gicz­nej w dzie­dzi­nie obro­ny będzie wspie­rać „inte­re­sy naro­do­we poprzez wyko­rzy­sty­wa­nie dzia­łań obron­nych do wpły­wa­nia na posta­wy, prze­ko­na­nia i zacho­wa­nia odbior­ców”. Doce­lo­wy­mi odbior­ca­mi takiej ini­cja­ty­wy były­by kana­dyj­skie spo­łe­czeń­stwo, popu­la­cje w kra­jach, do któ­rych wysy­ła­ne są siły zbrojne.

Doku­ment jest w wer­sji robo­czej, ale pra­ce nad nie­któ­ry­mi aspek­ta­mi pla­nu już trwa­ją, a nie­któ­re tech­ni­ki zosta­ły już prze­te­sto­wa­ne na kana­dyj­skiej opi­nii publicznej.

Ini­cja­ty­wa pro­po­nu­je rów­nież utwo­rze­nie nowe­go poten­cja­łu badaw­cze­go w celu ana­li­zo­wa­nia i gro­ma­dze­nia infor­ma­cji z kont Kana­dyj­czy­ków, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, prze­my­słu i mediów w mediach społecznościowych.

Siły Kana­dyj­skie już prze­te­sto­wa­ły tę zdol­ność na począt­ku tego roku. Zespół przy­dzie­lo­ny do kana­dyj­skiej jed­nost­ki wywia­du woj­sko­we­go moni­to­ro­wał i zbie­rał infor­ma­cje z kont mediów spo­łecz­no­ścio­wych w Onta­rio, twier­dząc, że takie wydo­by­wa­nie danych było koniecz­ne, aby pomóc żoł­nie­rzom, któ­rzy mie­li pra­co­wać w domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej pod­czas pan­de­mii koronawirusa.
Ini­cja­ty­wa ta pole­ga­ła na zbie­ra­niu komen­ta­rzy opi­nii publicz­nej na Face­bo­oku, Twit­te­rze i Insta­gra­mie, na temat zanie­cha­nia przez wła­dze pro­win­cji opie­ki nad oso­ba­mi starszymi.

Woj­sko nie widzi nic złe­go w gro­ma­dze­niu takich danych, ponie­waż znaj­du­ją się one już w dome­nie publicz­nej na kon­tach w mediach społecznościowych.

Inni jed­nak pyta­ją w jaki spo­sób zbie­ra­nie infor­ma­cji o poglą­dach opi­nii publicz­nej na temat rzą­du pre­mie­ra Onta­rio, Douga For­da, ma jakie­kol­wiek zna­cze­nie dla spo­so­bu, w jaki siły zbroj­ne mia­ły opie­ko­wać się star­szy­mi mieszkańcami.

Zda­niem dowód­ców woj­sko­wych,   moż­na kształ­to­wać i kie­ro­wać posta­wa­mi Kana­dyj­czy­ków, jeśli zasto­su­je się odpo­wied­nie techniki.

Nie­któ­rzy żoł­nie­rze kana­dyj­skich sił zbroj­nych już pró­bo­wa­li prze­pro­wa­dzić pró­bę takich tech­nik. W lip­cu, że woj­sko zapla­no­wa­ło kam­pa­nię pro­pa­gan­do­wą mają­cą na celu prze­ciw­dzia­ła­nie oby­wa­tel­skie­mu nie­po­słu­szeń­stwu Kana­dyj­czy­ków pod­czas pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Kam­pa­nia mia­ła na celu zasto­so­wa­nie podob­nej tak­ty­ki pro­pa­gan­do­wej, jaką sto­so­wa­no prze­ciw­ko lud­no­ści afgań­skiej pod­czas woj­ny w Afga­ni­sta­nie, w tym gło­śni­ki do prze­ka­zy­wa­nia komu­ni­ka­tów rzą­do­wych. Ope­ra­cja  zosta­ła wstrzy­ma­na w związ­ku z zastrze­że­nia­mi etycznymi.

Plan  wyma­ga rów­nież wyko­rzy­sta­nia kont w mediach spo­łecz­no­ścio­wych wybra­nych pra­cow­ni­ków kana­dyj­skich sił zbroj­nych do roz­po­wszech­nia­nia wstęp­nie zatwier­dzo­nych wia­do­mo­ści rzą­do­wych i woj­sko­wych. Cho­ciaż aktyw­ność w mediach spo­łecz­no­ścio­wych była­by postrze­ga­na jako pocho­dzą­ca z oso­bi­stych kont per­so­ne­lu woj­sko­we­go, w rze­czy­wi­sto­ści byli­by to ofi­ce­ro­wie ds. publicz­nych Kana­dyj­skich Sił za kuli­sa­mi two­rzą­cy i koor­dy­nu­ją­cy przekaz.

Plan wzmoc­nie­nia wzy­wa rów­nież do popra­wy powią­zań z przy­ja­zny­mi dla woj­ska naukow­ca­mi i eme­ry­to­wa­nym wyż­szym per­so­ne­lem woj­sko­wym, tak aby mogli   być wyko­rzy­sty­wa­ni do roz­po­wszech­nia­nia zatwier­dzo­nych wia­do­mo­ści Kana­dyj­skich Sił Zbroj­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych lub w kon­tak­tach z dziennikarzami.

Pod okiem mini­stra obro­ny, na Face­bo­oku zosta­ła utwo­rzo­na stro­na, na któ­rej słu­żą­cy i eme­ry­to­wa­ni woj­sko­wi oraz pra­cow­ni­cy DND do spraw publicz­nych dzie­lą się infor­ma­cja­mi o dzien­ni­ka­rzach. Na pry­wat­nej stro­nie ofi­cjal­nie wspie­ra­nej przez DND, jest ponad 400 uczestników.

 

za Natio­nal Post