Kana­dyj­czy­cy z nie­po­ko­jem cze­ka­li we wto­rek na wyni­ki gło­so­wa­nia w wybo­rach pre­zy­denc­kich w USA, oba­wia­jąc się roz­ru­chów i zała­ma­nia sys­te­mu poli­tycz­ne­go u swe­go połu­dnio­we­go sąsia­da i naj­więk­sze­go part­ne­ra gospodarczego.

Nie­po­kój ten znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w son­da­żu prze­pro­wa­dzo­nym przez Leger i Asso­cia­tion for Cana­dian Stu­dies, w któ­rej stwier­dzo­no, że jeśli wybo­ry nie wyło­nią wyraź­ne­go zwy­cięz­cy to zde­cy­do­wa­na więk­szość ankie­to­wa­nych Kana­dyj­czy­ków oba­wia się, iż Sta­ny Zjed­no­czo­ne doświad­czą zała­ma­nia swo­je­go sys­te­mu poli­tycz­ne­go i chaosu

Strach ten wyni­ka z  infor­ma­cji o incy­den­tach pod­czas kam­pa­nii oraz wzro­stu sprze­da­ży broni.

Son­daż Lege­ra wyka­zał, że trzy czwar­te ankie­to­wa­nych w Kana­dzie mar­twi się wybo­ra­mi w USA, a 68 pro­cent oba­wia się, że nastą­pi „cał­ko­wi­te zała­ma­nie sys­te­mu poli­tycz­ne­go w USA, co dopro­wa­dzi do okre­su spo­łecz­ne­go chaosu”.

„Kto by pomy­ślał, że kie­dy­kol­wiek będzie­my zada­wać takie pyta­nie? “- mówi ankie­ter Chri­stian Bourque.

Czte­rech na pię­ciu respon­den­tów stwier­dzi­ło, że oba­wia­ją się, iż zwięk­szo­ne napię­cie raso­we dopro­wa­dzi do pro­te­stów i przemocy.

Moż­li­wość „znacz­nych nie­po­ko­jów spo­łecz­nych lub prze­mo­cy” na uli­cach w dniu wybo­rów lub w następ­nych dniach nie­po­ko­iła 77 pro­cent respon­den­tów; 72 proc. oba­wia­ło się, że Trump nie zaak­cep­tu­je wyni­ku wybo­rów, jeśli prze­gra; 62 pro­cent oba­wia­ło się kra­chu na giełdzie.

Ankie­ta Lege­ra nie pozo­sta­wi­ła wąt­pli­wo­ści, kogo Kana­dyj­czy­cy chcą w Bia­łym Domu — w 80% woli  Bidena.