W cen­tral­nej Alber­cie potwier­dzo­no pierw­szy w Kana­dzie przy­pa­dek gry­py H1N2. To gry­pa nie­se­zo­no­wa, rzad­ka odmia­na tzw. świń­skiej gry­py. Jak dotąd od 2005 roku potwier­dzo­no jedy­nie 27 przy­pad­ków na całym świecie.

U kana­dyj­skie­go pacjen­ta stwier­dzo­no ją w poło­wie paź­dzier­ni­ka. Obja­wy przy­po­mi­na­ły zwy­kłą gry­pę. Pacjent szyb­ko wyzdro­wiał. Nic nie wska­zu­je na to, że kogoś zara­ził. Głów­na urzęd­nik ds. zdro­wia publicz­ne­go Alber­ty, dr Deena Hin­shaw, pod­kre­śla, że nie ma dowo­dów na zagro­że­nie dla zdro­wia publicz­ne­go. Doda­je, że wszyst­kie przy­pad­ki odno­to­wa­ne po 2005 roku mają zwią­zek ze świniami.

Głów­ny wete­ry­narz Alber­ty, dr Keith Leh­man, mówi, że gry­pa nie jest niczym nie­zwy­kłym dla popu­la­cji świń w jego pro­win­cji. W każ­dym kwar­ta­le odno­to­wu­je się od 10 do 30 przy­pad­ków. W cią­gu ostat­nich pię­ciu lat dało się zauwa­żyć, że szczep H1N2 wystę­pu­je nie­co czę­ściej niż wcześniej.

reklama

Urzęd­ni­cy mówią, że gry­pa H1N2 nie jest cho­ro­bą zwią­za­ną z pokar­mem. Obja­wy to gorącz­ka, kaszel, katar, trud­no­ści odde­cho­we, zaczer­wie­nie­nie oczu lub zapa­le­nie oczu, brak apetytu.

Przy­pa­dek H1N2 jest w ogó­le pierw­szym potwier­dzo­nym przy­pad­kiem gry­py w Alber­cie w obec­nym sezo­nie gry­po­wym. Alber­ta Health Servi­ces ma ofe­ro­wać testy na gry­pę w tych samych miej­scach, któ­re wyko­nu­ją bada­nia pod kątem COVID-19.