Ponie­waż wyzna­ję nastę­pu­ją­ce zasady:

/ Żyj i daj żyć innym, rów­nież dzie­ciom nienarodzonym.

/ Nie budu­je się swe­go szczę­ścia na cudzej krzyw­dzie. Rów­nież na krzyw­dzie dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, któ­re prze­cież są ludźmi.

/ Żyj tak, żeby tobie było dobrze i żeby innym było dobrze z tobą. Do innych zali­czam dzie­ci nienarodzone.

/ Nigdy nie sta­raj się dążyć do celu po tru­pach, rów­nież po tru­pach dzie­ci nienarodzonych.

/ Nigdy nie mor­duj­my w łonie mat­ki śmier­tel­nie cho­re­go dziec­ka (np. dziec­ka bez mózgo­we­go, z bar­dzo poważ­ny­mi powi­kła­nia­mi, jak cho­ciaż­by z bra­kiem nerek). Pozwól­my takie­mu dziec­ku uro­dzić się i umrzeć z godnością.

/ Kobie­ta ma pra­wo do swo­je­go brzu­cha i może z nim robić, co jej się żyw­nie podo­ba, ale z jed­nym wyjąt­kiem. Nie może w swo­im brzu­chu odbie­rać życia inne­mu czło­wie­ko­wi. Tym innym czło­wie­kiem jest dziec­ko nienarodzone.

Z wyra­za­mi szacunku

Michał Jabłoń­ski

Od redak­cji: Słusznie!

•••

Adre­sa­ci:

Pre­zy­dent RP, pre­mier RP, MRiPS, urząd ds. KiOR, IPN, pra­sa, tele­wi­zja, oso­by zainteresowane

Sza­now­ni Państwo,

“Nie było­by wol­nej Pol­ski, gdy­by nie trud i poświę­ce­nie tych, któ­rzy nie bali się repre­sji ze stro­ny komu­ni­stycz­ne­go reżi­mu. I któ­rzy przez ten reżim byli repre­sjo­no­wa­ni. By choć czę­ścio­wo zadość­uczy­nić tym krzyw­dom, zde­cy­do­wa­li­śmy się na wpro­wa­dze­nie spe­cjal­ne­go świad­cze­nia wyrów­naw­cze­go wła­śnie dla dzia­ła­czy opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej i osób represjonowanych”

Takie sło­wa wypo­wie­dzia­ła pani mini­ster Mar­le­na Maląg. Bar­dzo ładnie.

Tro­chę histo­rii: W 2015 r. w IPN na spo­tka­niu dzia­ła­czy opo­zy­cji z całe­go kra­ju (ok. 100 osób) dorad­ca pre­zy­den­ta RP, Zofia Roma­szew­ska, publicz­nie wystą­pi­ła z pro­po­zy­cją przy­zna­nia dla opo­zy­cjo­ni­stów świad­cze­nia w wyso­ko­ści sta­no­wią­cej róż­ni­cę pomię­dzy śred­nią pła­cą kra­jo­wą brut­to, a otrzy­my­wa­nym świad­cze­niem. Zobo­wią­za­ła się publicz­nie do zaję­cia się tą spra­wą oso­bi­ście i lob­bo­wa­nia tej pro­po­zy­cji w Sej­mie wśród par­la­men­ta­rzy­stów PiS. i… na tym poprzestano.

Orga­ni­za­to­ra­mi spo­tka­nia byli: Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej i Urząd do spraw Kom­ba­tan­tów i Osób Represjonowanych.

Szef Urzę­du Kom­ba­tan­tów J. Kasprzyk w dniu 2 czerw­ca 2018 r. w Sie­dl­cach powie­dział m. in:”…nikt z dzia­ła­czy opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej nie będzie mógł powie­dzieć, że Pol­ska o nim nie pamię­ta. I będzie­my to czy­nić wspól­nie: Sto­wa­rzy­sze­nie, Pań­stwo, my – Urząd, Rząd Rze­czy­po­spo­li­tej. Przy­wró­cić musi­my wła­ści­we zna­cze­nie sło­wa „boha­ter naro­do­wy”. Boha­te­ra­mi naro­do­wy­mi jeste­ście Wy i Wam nale­ży się pomoc Rze­czy­po­spo­li­tej do koń­ca Waszych dni” 1. W pre­am­bu­le do usta­wy z dnia 20 mar­ca 2015 r. o dzia­ła­czach opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej oraz oso­bach repre­sjo­no­wa­nych z powo­dów poli­tycz­nych (Dz. U. z dnia 20 maja 2015 r.): Uzna­jąc szcze­gól­ne zasłu­gi dla Pol­ski tych jej oby­wa­te­li, któ­rzy w latach 1956–1989 z nara­że­niem wła­sne­go życia, wol­no­ści, mająt­ku lub praw pra­cow­ni­czych anga­żo­wa­li się w dzia­łal­ność anty­ko­mu­ni­stycz­ną zmie­rza­ją­cą do odzy­ska­nia suwe­ren­no­ści i nie­pod­le­gło­ści Ojczy­zny lub byli z tych powo­dów repre­sjo­no­wa­ni, uchwa­la się, co następuje:…

To dla­cze­go w takim razie zrów­na­no usta­wo­wo ofia­ry z kata­mi? Dotkli­we w naszą   god­ność uderzenie.

A jak reali­zu­je się te ład­nie brzmią­ce słowa?

ZUS w sto­sow­nym wnio­sku o świad­cze­nie wyrów­naw­cze eme­ry­tu­ry, zapra­gnął infor­ma­cji o mojej eme­ry­tu­rze kana­dyj­skiej, któ­rą wypra­co­wa­łem (po repre­sjach w prl) z wiel­kim tru­dem, po wyrzu­ce­niu mnie z POLSKI przez poli­tycz­ną poli­cję z prl z pasz­por­tem w jed­ną stro­nę. Bani­cja — roz­po­rzą­dze­nie kisz­cza­ka ze stycz­nia 1982r. To w POLSCE czy­li w prl i III RP, nie dano mi żad­nych szans na spo­koj­ną pra­cę, na spo­koj­ną eme­ry­tu­rę. Bo zbrod­nia­rze — komu­chy wymy­śli­ły tzw. stan wojen­ny. Po repre­sjach, po uwię­zie­niu, po tor­tu­rach, dwie ścież­ki zdro­wia, twar­de łoże itp. Codzien­ne upo­ka­rza­nie w komu­szych kaza­ma­tach-wię­zie­niach. Następ­nie pasz­port w jed­ną stro­nę. Takich jak ja było ok. 100 tys. z rodzinami.

To błę­dy i zanie­dba­nia prl i III RP spo­wo­do­wa­ły ze pol­ska eme­ry­tu­ra tak niska. Więc jeże­li III RP chce napra­wić błąd i świad­cze­nie wyrów­naw­cze poprzez ZUS wpro­wa­dzić w życie, dla­cze­go dopy­tu­je się o kana­dyj­ską eme­ry­tu­rę?  Bym się nie wzbo­ga­cił? A więc tak samo jak ci tam w togach w sądach III RP.  (róż­ni­ca war­to­ści pie­nią­dza i wyj­dzie na to że to ja mam dopła­cać dla ZUS ????) Czy to głu­pi żart, czy urzęd­ni­cze niedopatrzenie?

Pań­stwo­wy fałsz.

Nawet dziś III RP nie sły­szy próśb o roz­mo­wy i zadość­uczy­nie­nie za pasz­port w jed­ną stro­nę za banicję.

Zna­mien­ne! A jest praw­nym spad­ko­bier­cą prl – u.

W sądach III RP gdy pyta­łem się o odszko­do­wa­nie i zadość­uczy­nie­nie, za uwię­zie­nie za tor­tu­ry itp. sły­sza­łem, że chcę się wzbo­ga­cić na odszko­do­wa­niach. Te sło­wa wypo­wia­da­li ludzie w służ­bo­wych togach sędziow­skich, dużo młod­si ode mnie.

Sąd ape­la­cyj­ny, łamiąc pra­wo, w ogó­le nie pozwo­lił na ponow­ne roz­pa­trze­nie spra­wy o odszko­do­wa­nie, gdy 2011 zmie­nio­no odno­śne prze­pi­sy na moją korzyść.

W sumie uzy­ska­łem (odszko­do­wa­nie i zadość­uczy­nie­nie) pra­wie 20% tego co zara­bia­łem w 1981 r. Nomen omen, ZUS to potwier­dził. Dziś pod hasłem pomo­cy repre­sjo­no­wa­nym, że eme­ry­tal­ne świad­cze­nia wyrów­naw­cze… pol­scy urzęd­ni­cy za pozwo­le­niem usta­wo­daw­cy chcą liczyć moją kana­dyj­ską eme­ry­tu­rę. Czy­li zno­wu to samo: bym się nie wzbo­ga­cił. W tytu­le pięk­na szla­chet­na pomoc, wyko­na­nie zapla­no­wa­ne przez usta­wo­daw­cę: fałsz, obłu­da i pazerność.

Nas, repre­sjo­no­wa­nych jest sto­sun­ko­wo nie­du­żo. Poli­ty­cy mogą uchwa­lać pra­wa prze­ciw nam. Zbó­jec­kie pra­wo sil­niej­sze­go. Usta­wo­we zrów­ny­wa­nie nas z pozio­mem esbec­kim, to sil­ny cios w naszą godność.

Za wszyst­ko przyj­dzie zapłacić.

Przy­po­mi­nam: to jest 30 lat RP i 40 lat powsta­nia Solidarności.

O kla­so poli­tycz­na III RP, urzęd­ni­cy  — wszyst­kim wam: wstyd, hań­ba i sromota !

        Repre­sjo­no­wa­ny, za prl i przed sąda­mi  III RP

        Janusz Szepietowski

Cana­da

•••

        Przez ostat­ni tydzień doświad­czam na sobie dzia­ła­nia masz­tu 5G. Tydzień temu uru­cho­mio­no maszt 5G 400m od moje­go domu. Od tej pory jeśli tyl­ko wyj­dę z domu mam sil­ne bóle w klat­ce pier­sio­wej i w ramio­nach. Ten ból przy­po­mi­na mi ból jaki mia­łem już trzy­krot­nie. Mam w ser­cu 5 sten­tów i 3 baj­pa­sy oraz dodat­ko­we 2 sten­ty w szyi. Może to pro­mie­nio­wa­nie z tego masz­tu dzia­ła ujem­nie na te obce cia­ła któ­re mi wło­żo­no w szpi­ta­lu. Może mi zaapli­ko­wa­no coś o czym nie wiem? W domu te bóle są łagod­niej­sze a nawet cza­sem zani­ka­ją. Popro­si­łem kole­gę — inży­nie­ra któ­ry pra­co­wał w tej dzie­dzi­nie, Przy­je­chał i wszyst­ko pomie­rzył w domu i przed domem, a tak­że w pobli­żu  masz­tu. Przed domem pro­mie­nio­wa­nie było 5x więk­sze od nor­my, a w bli­skiej odle­gło­ści od masz­tu to nawet nie chciał mi powie­dzieć. Dzwo­nię do róż­nych insty­tu­cji lecz bez efektu.Albo nie chcą o tym roz­ma­wiać albo prze­ry­wa­ją roz­mo­wy lub odsy­ła­ją mnie do innych osób lub insty­tu­cji. Czy to ma być cena za szyb­szy inter­net? Nie wiem jak dłu­go to wytrzy­mam. Mam jed­nak nadzie­ję że po wybo­rach w USA wszyst­ko się zmie­ni. Ostrze­gam i pozdra­wiam. Stan Pie­tras

•••

Dzień Dobry,

Ponie­waż trwa epi­de­mia i “Koło Pań Nadzie­ja” nie jest aktyw­ne i ja też nie mam tema­tu do pisa­nia , posta­no­wi­łam  podzie­lić się dobrem jakie mnie spo­tka­ło wczo­raj, (01/11/2020) od ludzi, któ­rzy są zna­ni w Polo­nii i też przez pana? Bo oglą­da­łam fil­mik, któ­ry pan zro­bił o nich i był chy­ba na FB?

Polo­nee Distil­le­ry — St.Catharines, ON — wła­ści­ciel — pan Adam?  Mia­łam “zaszczyt” skosz­to­wać ich pro­duk­cji zna­ko­mi­ta wódecz­kę “Kan­nuk i rekla­mo­wa­łam nawet w Van­co­uver, gdzie miesz­ka mój syn. Kupo­wa­łem też ją przede wszyst­kim na pre­zen­ty dla ludzi,  któ­rych bar­dzo kocham, bo cena jest dość wyso­ka, dla samot­nej emerytki??

Nagle, ta wódecz­ność znik­nę­ła ze wszyst­kich LCBO i wysła­łam w sobo­tę e‑mail do pana Ada­ma z pyta­niem co się sta­ło?? Odpo­wie­dział mi, że taki wiel­ki mają popyt, że zade­cy­do­wa­li tyl­ko tę wódecz­kę sprze­da­wać u sie­bie w skle­pie fir­mo­wym. Podzię­ko­wa­łam za wia­do­mość i za pol­ski wspa­nia­ły pro­dukt, że już będzie mi cięż­ko ją nabyć, bo teraz nie jeż­dżę samochodem?

Pan Adam zapy­tał się ile bute­lek chcia­ła­bym nabyć i oznaj­mił, że dostar­czy mi do domu, bez dodat­ko­wych opłat?? Byłam w szo­ku, że w tych trud­nych cza­sach, gdzie czło­wiek do czło­wie­ka robi się wil­kiem, i ten obcy dla mnie czło­wiek oka­zał się tak boga­ty w czło­wie­czeń­stwo?  Nie­sa­mo­wi­ta ener­gia wdzięcz­no­ści i wia­ry spły­nę­ła na moją duszę. A wdzięcz­ność to prze­cież ener­gia, któ­ra otwie­ra ser­ce na przy­ję­cie obfi­to­ści Wszech­świa­ta? Świat jest pięk­ny, jak są w nim pięk­ni ludzie?

Towar został dostar­czo­ny z uro­czym uśmie­chem pana Ada­ma i oznaj­mi­łam mu, że zapew­nił sobie u mnie rekla­mę jego towa­ru i jego czło­wie­czeń­stwa dozgonnie.

Wie­le razy już panu wspo­mi­na­łem, jakim  wspa­nia­łym i  pięk­nym, czło­wie­kiem jest pan, wspa­nia­łym patrio­tą a teraz jesz­cze mia­łam oka­zję poznać pana Adama…

“Praw­dzi­we pięk­no rodzi się z naszych dzia­łań i aspi­ra­cji oraz z dobro­ci, jaką ofia­ru­je­my innym”

Panie Andrze­ju, dzię­ki za wysłu­cha­nie i życzę dla pana i pana rodzi­ny, ogrom­nych pokła­dów szczę­ścia i zdrówka,

Maria ( Mario­la) Prokopowicz

Rzecz­nik Pra­so­wy “Koło Pań Nadzieja”

Przy SPK# 20

Od redak­cji: Pani Mario dzię­ku­je­my — gene­ral­nie Pola­cy to wspa­nia­li, mili i uczyn­ni  ludzie.