Chi­ny poda­ły w ponie­dzia­łek, że zwró­ci­ły uwa­gę na dekla­ra­cję zwy­cię­stwa Joe Bide­na w wybo­rach pre­zy­denc­kich w USA, ale wstrzy­mu­ją się z wysła­niem gratulacji.

Rzecz­nik MSZ Wang Wenbin powie­dział, że wynik wybo­rów zosta­nie usta­lo­ny zgod­nie z pra­wem i pro­ce­du­ra­mi Sta­nów Zjed­no­czo­nych, a Chi­ny będą postę­po­wać zgod­nie z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi prak­ty­ka­mi w tej dziedzinie.

Ana­li­ty­cy twier­dzą, że Biden praw­do­po­dob­nie przy­wró­cił­by sto­sun­ki z Chi­na­mi do mniej kon­tro­wer­syj­ne­go sta­nu, cho­ciaż Pekin przez cały czas trwa­nia wybo­rów nie komen­to­wał bez­po­śred­nio tego, co uwa­ża za wewnętrz­ną ame­ry­kań­ską kwe­stię polityczną.

reklama

„Zauwa­ży­łem, że pan Biden ogło­sił zwy­cię­stwo w wybo­rach” — powie­dział dzien­ni­ka­rzom Wang pod­czas codzien­nej odpra­wy. „Rozu­mie­my, że wynik wybo­rów pre­zy­denc­kich zosta­nie okre­ślo­ny zgod­nie z pra­wem i pro­ce­du­ra­mi Sta­nów Zjednoczonych”.

Wang powie­dział, że Chi­ny „będą postę­po­wać zgod­nie z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi prak­ty­ka­mi”, jeśli cho­dzi o ogło­sze­nie wyniku.

Chi­ny są jed­nym z nie­licz­nych dużych państw, któ­re jesz­cze nie wyda­ły oświad­cze­nia w spra­wie wybo­rów, w któ­rych Demo­kra­ta Biden został okrzyk­nię­ty przez media zwycięzcą.

Nie komen­tu­jąc wybo­rów, Wang powie­dział, że Pekin „zawsze będzie twier­dził, że Chi­ny i Sta­ny Zjed­no­czo­ne powin­ny wzmac­niać dia­log i wspól­no­tę”, roz­sze­rzać współ­pra­cę oraz „zarzą­dzać i kon­tro­lo­wać róż­ni­ce w opar­ciu o wza­jem­ny szacunek”.