IPN­tvPL

Dzien­ni­karz, dzia­łacz spo­łecz­ny i kato­lic­ki, żoł­nierz Pol­skich Sił Zbroj­nych na Zacho­dzie, uczest­nik opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej i wię­zień poli­tycz­ny w okre­sie PRL

Jed­nym sło­wem wiel­ki patrio­ta ➡ Woj­ciech Ziem­biń­ski.  W tym szcze­gól­nym dniu, publi­ku­je­my doku­ment jemu poświęcony

Reklama

Boha­ter w trak­cie wywia­du z Ali­ną Czer­nia­kow­ską (autor­ką fil­mu) wspo­mi­na wyda­rze­nia z histo­rii, któ­rych był świad­kiem, a czę­sto rów­nież głów­nym uczest­ni­kiem. Opo­wia­da o podej­mo­wa­nych dzia­ła­niach, będą­cych wyra­zem jego umi­ło­wa­nia wzglę­dem Ojczyzny.

W 2020 roku Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej upa­mięt­nił Woj­cie­cha Ziem­biń­skie­go poprzez odsło­nię­cie tabli­cy przy Pomni­ku Pole­głym i Pomor­do­wa­nym na Wscho­dzie, któ­re­go był pomy­sło­daw­cą i ini­cja­to­rem. WIĘCEJ  https://bit.ly/384uTOv