15 listo­pa­da z oka­zji obcho­dów Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w koście­le św. Kazi­mie­rza w Toron­to odby­ła się uro­czy­sta Msza św. za Ojczy­znę uświet­nio­na krót­kim reci­ta­lem Chó­ru Novi Singers.