Ponow­ne podzie­le­nie od 28 grud­nia br. tery­to­rium kra­ju na trzy stre­fy — czer­wo­ną, żół­tą i zie­lo­ną, z róż­nym pozio­mem obostrzeń, prze­wi­du­je rzą­do­wy pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia przed­sta­wio­ny w sobo­tę. Jest to jeden z trzech sce­na­riu­szy, tzw. etap stabilizacji.

W sobo­tę na rzą­do­wej stro­nie gov.pl opu­bli­ko­wa­no trzy pro­jek­ty roz­po­rzą­dzeń w spra­wie ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii. To trzy warian­ty obostrzeń, po któ­re rząd ma się­gać w zależ­no­ści od roz­wo­ju sytu­acji. Tzw. etap odpo­wie­dzial­no­ści będzie obo­wią­zy­wał od 28.11 do 27.12. Od 28.12 rząd roz­wa­ża etap sta­bi­li­za­cji, czy­li powro­tu do podzia­łu Pol­ski na trzy stre­fy z róż­ny­mi obostrze­nia­mi. W osta­tecz­no­ści rząd miał­by wpro­wa­dzić kwa­ran­tan­nę naro­do­wą. Wszyst­kie pro­jek­ty mają być pod­da­ne kon­sul­ta­cjom społecznym.

Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki na sobot­niej kon­fe­ren­cji pra­so­wej infor­mu­jąc o sce­na­riu­szach dzia­ła­nia na róż­ne przy­pad­ki prze­bie­gu epi­de­mii pod­kre­ślał, że przed nami okres 100 dni solidarności.

W pro­jek­cie roz­po­rzą­dze­nia doty­czą­ce­go tzw. eta­pu sta­bi­li­za­cji napi­sa­no, że prze­pi­sy mia­ły­by wejść w życie 28 grud­nia br. Prze­pi­sy prze­wi­du­ją podzie­le­nie kra­ju — w zależ­no­ści o sytu­acji epi­de­micz­nej — na trzy stre­fy z róż­nym pozio­mie obostrzeń, czy­li na stre­fę czer­wo­ną, żół­tą i zieloną.

Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi rzą­du stre­fa czer­wo­na zosta­nie wpro­wa­dzo­na, kie­dy śred­nia dzien­na licz­ba zacho­ro­wań z sied­miu dni osią­gnie ok. 19 tys.

W stre­fie czer­wo­nej pod­czas prze­miesz­cza­nia się będzie obo­wią­zek zacho­wa­nia dystan­su 1,5 m od innych osób, a dzie­ci i mło­dzie­ży poni­żej 16. roku życia, od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 8–16 będą mogła poru­szać się jedy­nie z rodzi­cem lub opiekunem.

Wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne i sean­se kino­we w stre­fie czer­wo­ne będą mogły odby­wać się z udzia­łem 1/4 publicz­no­ści, tzn. zaję­tych będzie mogło być 25 proc. miejsc przy udo­stęp­nie­niu co czwar­te­go miej­sca na widow­ni, w rzę­dach naprzemiennie.

W trans­por­cie publicz­nym zaję­tych będzie mogło być 50 proc. licz­by miejsc sie­dzą­cych albo 30 proc. licz­by wszyst­kich miejsc sie­dzą­cych i sto­ją­cych, przy jed­no­cze­snym pozo­sta­wie­niu w pojeź­dzie co naj­mniej 50 proc. miejsc sie­dzą­cych niezajętych.

Pod­czas mszy świę­tych w kościo­łach będzie mogła być mak­sy­mal­nie 1 oso­ba na 15 m², będzie tez obo­wią­zek zacho­wa­nia odle­gło­ści mini­mum 1,5 m od innych osób oraz zakry­wa­nia nosa i ust.

Licz­ba uczest­ni­ków zgro­ma­dzeń będzie ogra­ni­czo­na mak­sy­mal­nie do 5 osób, a odle­głość pomię­dzy zgro­ma­dze­nia­mi nie będzie mogła być mniej­sza niż 100 m. Impre­zy orga­ni­zo­wa­ne w domu będzie obo­wią­zy­wał limit 5 osób. Limit ten nie doty­czy osób, któ­re wspól­nie mieszkają.

Zaka­za­na będzie w stre­fie czer­wo­nej orga­ni­za­cja wesel, komu­nii i kon­so­la­cji, a tar­gi i wyda­rze­nia będą dopusz­czal­ne jedy­nie onli­ne. Zawie­szo­na będzie dzia­łal­ność par­ków rozrywki.

Ucznio­wie klas I‑III szko­ły pod­sta­wo­wej powró­cą do nauki sta­cjo­nar­nej. W skle­pach i gale­riach han­dlo­wych licz­ba klien­tów zosta­nie ogra­ni­czo­na do mak­sy­mal­nie 1 oso­by na 15 m², a godzi­ny dla senio­rów będą obo­wią­zy­wa­ły od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz 10–12.

Dzia­łal­ność hote­li pozo­sta­nie zawie­szo­na, z wyjąt­kiem gości prze­by­wa­ją­cych w podró­ży służ­bo­wej, spor­tow­ców oraz medyków.

Restau­ra­cje będzie mogły ser­wo­wać dania wyłącz­nie na wynos i z dowo­zem. Salo­ny fry­zjer­skie i kosme­tycz­ne będą mogły dzia­łać w reżi­mie sani­tar­nym – min. 1,5 m odle­gło­ści mię­dzy stanowiskami.

Siłow­nie, klu­by fit­ness i aqu­apar­ki pozo­sta­ną zamknię­te; wyda­rze­nia spor­to­we będą mogły się odby­wać, ale bez udzia­łu publiczności.

Jak zapo­wia­da rząd, stre­fa żół­ta będzie obo­wią­zy­wać, gdy śred­nia dzien­na licz­ba zacho­ro­wań z sied­miu dni osią­gnie ok. 9,4 tys.

W takiej stre­fie nie będzie ogra­ni­czeń w prze­miesz­cza­niu się, wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne i sean­se kino­we będą odby­wać się z udzia­łem 1/4 publicz­no­ści. Podob­nie jak w stre­fie czer­wo­nej, w trans­por­cie publicz­nym zaję­tych będzie mogło być 50 proc. licz­by miejsc sie­dzą­cych albo 30 proc. licz­by wszyst­kich miejsc sie­dzą­cych i sto­ją­cych, przy jed­no­cze­snym pozo­sta­wie­niu co naj­mniej 50 proc. miejsc sie­dzą­cych niezajętych.

W kościo­łach będzie mogła być mak­sy­mal­nie 1 oso­ba na 7 m², w zgro­ma­dze­niu będzie mogło uczest­ni­czyć max. 25 osób, odle­głość pomię­dzy zgro­ma­dze­nia­mi nie będzie mogła być mniej­sza niż 100 m.

Moż­li­we będzie orga­ni­zo­wa­nie wesel, komu­nii i kon­so­la­cji, ale z udzia­łem mak­sy­mal­nie 50 osób. Tar­gi i wyda­rze­nia nadal będą mogły być tyl­ko w for­mie onli­ne. W par­kach roz­ryw­ki będzie mogła być mak­sy­mal­nie 1 oso­ba na 7 m².

Naucza­nie będzie odby­wać się w for­mie hybry­do­wej; w skle­pach i gale­riach han­dlo­we limit klien­tów będzie wyno­sił mak­sy­mal­nie 1 oso­ba na 7 m².

Hote­le będą mogły dzia­łać bez ogra­ni­czeń, a restau­ra­cje i knaj­py będą otwar­te w godz. 6–21; nie będzie ogra­ni­czeń w dzia­łal­no­ści salo­nów fry­zjer­skich i kosme­tycz­nych. W siłow­niach, klu­bach fit­ness i aqu­apar­kach będzie limit: 1 oso­ba na 7 m², w aqu­apar­kach moż­li­we będzie max. 50-proc. obłożenie.

Wyda­rze­nia spor­to­we będzie mogła śle­dzić na miej­scu 1/4 publiczności.

Naj­ła­god­niej­sze obostrze­nia obo­wią­zy­wa­ły­by w stre­fie zie­lo­nej, któ­ra będzie wpro­wa­dzo­na, kie­dy dzien­na licz­ba zacho­ro­wań z sied­miu dni osią­gnie ok. 3,8 tys.

W takiej stre­fie nie będzie ogra­ni­czeń w prze­miesz­cza­niu się, zaś w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych i w sean­sach kino­wych będzie mógł brać udział co dru­gi widz. W trans­por­cie publicz­nym będzie mogło być zaję­tych 100 proc. licz­by miejsc sie­dzą­cych, albo 50 proc. licz­by wszyst­kich miejsc sie­dzą­cych i stojących.

W kościo­łach będzie limit 1 oso­by na 4 m², a w zgro­ma­dze­niach będzie mogło uczest­ni­czyć mak­sy­mal­nie 100 osób. Wese­la, komu­nie i kon­so­la­cje będą moż­li­we z udzia­łem mak­sy­mal­nie 100 osób, a tar­gi i wyda­rze­nia z limi­tem 1 oso­by na 4 m². Podob­ny limit będzie w par­kach roz­ryw­ki. Naucza­nie będzie pro­wa­dzo­ne w for­mie hybrydowej.

Skle­py i gale­rie han­dlo­we, hote­le, gastro­no­mia oraz salo­ny fry­zjer­skie i kosme­tycz­ne będą mogły dzia­łać bez ogra­ni­czeń. W siłow­niach i klu­bach fit­ness utrzy­ma­ny będzie limit 1 oso­by na 7 m², a w aqu­apar­kach – max. 50-proc. obło­że­nie. Wyda­rze­nia spor­to­we będą mogły się odby­wać przy limi­cie 50 proc. miejsc zaję­tych przez publiczność.

W sobo­tę resort zdro­wia podał, że bada­nia labo­ra­to­ryj­ne potwier­dzi­ły zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem u kolej­nych 24 213 osób, zmar­ło 574 cho­rych. Na cze­le woje­wództw z naj­więk­szą licz­bą zaka­żeń są: Mazow­sze, Wiel­ko­pol­ska, Śląsk i Mało­pol­ska. Od począt­ku epi­de­mii potwier­dzo­no zaka­że­nie u 843 475 osób. 13 288 cho­rych zmar­ło. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa