– Mówi­li­śmy o książ­ce „Powrót do Jedwab­ne­go” i o fil­mie pod tym samym tytu­łem. Po pół­go­dzi­nie po tej kon­fe­ren­cji pra­so­wej, cen­zu­ra obję­ła już nie tyl­ko spo­tka­nia i pre­lek­cje oraz wyświe­tla­nie tego fil­mu, ale oka­zu­je się też, że wszyst­kie fil­my „Powrót do Jedwab­ne­go” zosta­ły zdję­te z YouTu­be. Mamy zatem do czy­nie­nia z cen­zu­rą – zazna­cza poseł Kon­fe­de­ra­cji Robert Winnicki.

– Spo­tka­li­śmy się dzię­ki życz­li­wo­ści i zaan­ga­żo­wa­niu posła Win­nic­kie­go, żeby poroz­ma­wiać o tym bez­pre­ce­den­so­wym dzia­ła­niu oraz o cen­zu­rze, któ­ra dotknę­ła zarów­no książ­kę jak i film „Powrót do Jedwab­ne­go”. Roz­ma­wia­my o cen­zu­rze, o blo­ko­wa­niu spo­tkań, o blo­ko­wa­niu kin w Pol­sce, o naci­skach na ludzi, któ­rzy pomo­gli nam w reali­za­cji tego fil­mu. Mamy do czy­nie­nia z nie­sa­mo­wi­tą cen­zu­rą oraz z bez­przy­kład­ną nagon­ką. Bez­po­śred­nim efek­tem tego, o czym dzi­siaj mówi­my, jest cen­zu­ra do potę­gi entej. Znik­nę­ły wszyst­kie mate­ria­ły doty­czą­ce fil­mu, któ­ry miał kil­ka milio­nów wyświe­tleń i ten film był emi­to­wa­ny z setek kana­łów. Nie znaj­dzie­cie go już na YouTu­be – doda­je dzien­ni­karz śled­czy Woj­ciech Sumliński.
– To jest coś nie­praw­do­po­dob­ne­go. YouTu­be cen­zu­ru­je i usu­wa wszyst­kie fil­my na wszyst­kich kana­łach. Łącz­nie oko­ło 4 milio­ny osób obej­rza­ło film „Powrót do Jedwab­ne­go”. W fil­mie przed­sta­wia­ne są tyl­ko fak­ty, a mimo to film jest usu­wa­ny. Jest to glo­bal­na komu­na i dzien­ni­ka­rze nie mogą publi­ko­wać swo­ich tre­ści, gdyż są one usu­wa­ne z YT. Mam nadzie­ję, że kie­dy zbie­rze­my się gro­mad­nie, to zwal­czy­my tę cen­zu­rę – wyra­ża swo­je nie­za­do­wo­le­nie wobec cen­zu­ry na YouTu­be Mar­cin Rola z tele­wi­zji wRealu24.

za  wolnosc.tv

wywiad Woj­cie­cha Sum­liń­skie­go dla “Goń­ca”