Loblaw Com­pa­nies Ltd. pod­pi­sa­ła umo­wę part­ner­ską z fir­mą tech­no­lo­gicz­ną Gatik, aby od stycz­nia testo­wać w Toron­to auto­no­micz­ne pojaz­dy dostawcze .

W ramach wie­lo­let­niej umo­wy Gatik będzie prze­wo­ził towa­ry z auto­ma­tycz­nej hur­tow­ni do punk­tów sprze­da­ży deta­licz­nej w całym regio­nie Toronto.

Fir­ma będzie obsłu­gi­wać dla Loblaw  pięć pojaz­dów przez sie­dem dni w tygo­dniu, 12 godzin dzien­nie, na pię­ciu tra­sach ze sta­ły­mi miej­sca­mi odbio­ru i nadania.

Gatik wypo­sa­ży samo­cho­dy cię­ża­ro­we w agre­ga­ty chłod­ni­cze, win­dy i opro­gra­mo­wa­nie do auto­no­micz­nej jaz­dy miej­skiej, pod­miej­skiej i autostradowej.

Wszyst­kie pojaz­dy będą mia­ły kie­row­cę jako backup

Umo­wa zawar­ta zosta­ła po 10-mie­sięcz­nym pro­gra­mie pilo­ta­żo­wym w Toron­to z jed­nym auto­no­micz­nym pojaz­dem dostawczym.

za The Cana­dian Press