Turec­cy żoł­nie­rze masze­ru­ją w Baku by wziąć udział w para­dzie zwycięstwa

 

reklama

 

 

 

 

 

Pre­zy­den­ci Tur­cji i Azer­bej­dża­nu przy­ję­li dziś w Baku defi­la­dę zwy­cię­stwa wień­czą­cą woj­nę Azer­bej­dża­nu z Arme­nią o Gór­ski Kara­bach. Była to zara­zem wiel­ka demon­stra­cja jed­no­ści „synów Ogu­zów” (Oğuz’un evla­tla­rı omuz omuza).

Para­dę Zwy­cię­stwa oglą­da­ły  tłu­my. Wszę­dzie widać było, obok flag azer­bej­dżań­skich, fla­gi tureckie…

– Przy­wró­ci­li­śmy inte­gral­ność tery­to­rial­ną; dzię­ki zwy­cię­stwu na polu bitwy – dodał pre­zy­dent Azer­bej­dża­nu, pod­kre­śla­jąc, że jego kraj otrzy­mał ogrom­ne wspar­cie ze stro­ny Turcji.