Miesz­kań­cy Mis­sis­sau­ga będą musie­li nosić maski lub zakry­cia twa­rzy przy­naj­mniej do przy­szłe­go lata. 9 grud­nia rada mia­sta zatwier­dzi­ła wnio­sek głów­ne­go leka­rza Peela o prze­dłu­że­nie tym­cza­so­we­go prze­pi­su regu­la­mi­nu mia­sta doty­czą­ce­go masek — któ­ry miał wyga­snąć 20 stycz­nia 2021 r. — do 30 czerw­ca 2021 r.

W liście do bur­mi­strzów Mis­sis­sau­gi Bon­nie Crom­bie,  Bramp­ton Patric­ka Brow­na i Vau­ghan Alla­na Thomp­so­na,  Peel Medi­cal Offi­cer dr Law­ren­ce Loh, stwier­dza że ​​jest to nie­zbęd­ny krok, aby powstrzy­mać roz­prze­strze­nia­nie się COVID-19.

Loh uwa­ża, że ​​wraz z dystan­sem spo­łecz­nym, maski na twarz są sku­tecz­nym spo­so­bem powstrzy­ma­nia roz­prze­strze­nia­nia się wirusa.

„Nie­me­dycz­ne maski / osło­ny twa­rzy, któ­re zakry­wa­ją usta, nos i pod­bró­dek pozo­sta­ją sku­tecz­nym środ­kiem ochro­ny zdro­wia publicz­ne­go w kon­tro­lo­wa­niu COVID-19 u jego źró­dła, zapo­bie­ga­jąc roz­prze­strze­nia­niu się kro­pe­lek z dróg odde­cho­wych, któ­re mogą zawie­rać COVID19, z oso­by noszą­cej na inne oso­by, — powie­dział Loh.

„Jest to szcze­gól­nie waż­ne w sytu­acjach, gdy dystans fizycz­ny jest trudny”.

Zgod­nie z prze­pi­sem mia­sta doty­czą­cym zasła­nia­nia twa­rzy, fir­my są zobo­wią­za­ne do prze­strze­ga­nia zasad zasła­nia­nia twa­rzy i umiesz­cza­nia ozna­czeń zwią­za­nych z tymi zasa­da­mi  nawet tam, gdzie nie jest to wyma­ga­ne przez prowincję.

Według rapor­tu mia­sta, funk­cjo­na­riu­sze orga­nów ści­ga­nia otrzy­ma­li 1956 skarg doty­czą­cych naru­szeń COVID-19. Mia­sto wysta­wi­ło od wio­sny 135 man­da­tów po 750 dolarów.

 

Tym­cza­sem wie­lu eks­per­tów pod­da­je w wąt­pli­wość zasad­ność masko­wa­nia i uwa­ża, że wirus może prze­no­sić się w posta­ci aerozolowej