Jacek Michalik: Upamiętnienie stanu wojennego przed Polish War Memorial w UK

Bli­sko trzy­dzie­ści osób zebra­ło się dziś 13 grud­nia 2020 roku pod Polish War Memo­rial na spo­tka­niu upa­mięt­nia­ją­cym 39. rocz­ni­cę sta­nu wojennego.

Dele­ga­cje par­tii poli­tycz­nych, śro­do­wisk polo­nij­nych oraz sto­wa­rzy­szeń zło­ży­ły kwia­ty oraz zapa­li­ły sym­bo­licz­ne świa­tło w dniu tak waż­nym, upa­mięt­nia­ją­cym tra­gicz­ne wyda­rze­nia z przed bez mała czte­rech dekad.

Uro­czy­stość roz­po­czę­li­śmy modli­twą „Pod Two­ją obro­nę…” zaini­cjo­wa­ną przez kole­gę Mate­usza Wachow­skie­go, następ­nie krót­kie odczy­ty wygło­si­li w kolej­no­ści dzia­ła­cze polonijni:

Krzysz­tof Kukiel­ka z par­tii Wol­ność,

Mariusz Zawadz­ki „Ogni­wo”,

Jacek Micha­lik Ruch Narodowy, 

Ange­li­ka Szcze­pań­ska Koro­na Brauna

Tomek Godyn Ruch Narodowy. 

 

Czo­łem Wiel­kiej Polsce.

 

 

Jacek Micha­lik