Pro­te­sty pro-Trum­pa odby­wa­ły się w sobo­tę w całych Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w Waszyng­to­nie doszło do starć z lewa­ka­mi. Czte­ry oso­by zosta­ły prze­trans­por­to­wa­ne do szpi­ta­la w sta­nie kry­tycz­nym po pchnię­ciu nożem. Poli­cja miej­ska doko­na­ła co naj­mniej 23 aresztowań.

Pro­te­stu­ją­cy twier­dzą, że wybo­ry 3 listo­pa­da zosta­ły sfał­szo­wa­ne i praw­dzi­wym zwy­cięz­cą jest Donald Trump.

W sobo­tę wie­czo­rem doszło w Waszyng­to­nie do starć, ale poli­cja szyb­ko wkro­czy­ła do akcji, uży­wa­jąc gazu pie­przo­we­go wobec  obu stron.

Po zmro­ku pro­te­stu­ją­cy — w tym człon­ko­wie agre­syw­ne­go, skraj­nie lewi­co­we­go ruchu Anti­fa — podzie­le­ni na mniej­sze gru­py, włó­czy­li się po uli­cach w poszu­ki­wa­niu rywali.

Pro­te­sty odby­ły się rów­nież w innych miej­scach w całym kra­ju, w tym w Atlan­cie w sta­nie Georgia

Ponad 50 orze­czeń sądów fede­ral­nych i sta­no­wych potwier­dzi­ło zwy­cię­stwo Bide­na . Sąd Naj­wyż­szy Sta­nów Zjed­no­czo­nych odrzu­cił w pią­tek pozew zło­żo­ny przez Tek­sas i popie­ra­ny przez Trum­pa, któ­ry sta­rał się odrzu­cić wyni­ki gło­so­wa­nia w czte­rech stanach.

„Jakie­kol­wiek było wczo­raj orze­cze­nie… wszy­scy weź­cie głę­bo­ki, głę­bo­ki oddech” — powie­dział pro­te­stu­ją­cym przed Sądem Naj­wyż­szym eme­ry­to­wa­ny gene­rał armii Mike Flynn, były dorad­ca ds. Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go, odno­sząc się do odmo­wy roz­pa­trze­nia spra­wy w Teksasie.

Flynn, któ­ry dwu­krot­nie przy­znał się do okła­my­wa­nia FBI w spra­wie kon­tak­tów z byłym amba­sa­do­rem Rosji, prze­mó­wił w swo­im pierw­szym publicz­nym wystą­pie­niu, odkąd Trump uła­ska­wił go 24 listo­pa­da. Kon­sty­tu­cja Sta­nów Zjed­no­czo­nych „nie mówi o wol­no­ści zbio­ro­wej, cho­dzi o wol­no­ści indy­wi­du­al­ne, oni tak to zapro­jek­to­wa­li” — powiedział.

Zwo­len­ni­cy Trum­pa nio­są­cy jego fla­gi i zna­ki kam­pa­nii masze­ro­wa­li w sobo­tę mię­dzy Sądem Naj­wyż­szym, Kapi­to­lem w cen­trum Waszyng­to­nu, któ­re zosta­ło zamknię­te dla ruchu.

„Jest oczy­wi­ste, że wybo­ry zosta­ły ukra­dzio­ne” — powie­dział Reu­te­ro­wi Mark Paul Jones z Dela­wa­re Water Gap w Pen­syl­wa­nii  idąc z żoną w stro­nę Sądu Najwyższego.

Trump „jest usu­wa­ny z urzę­du”, powie­dział, doda­jąc, że Biden wygrał przy współ­udzia­le Sądu Naj­wyż­sze­go, FBI, Depar­ta­men­tu Spra­wie­dli­wo­ści i CIA. Sąd Naj­wyż­szy „nawet nie poświę­cił chwi­li cza­su na roz­pa­trze­nie spra­wy” — dodał.