Kana­da uru­cha­mia nową info­li­nię, któ­ra ma chro­nić oso­by zaży­wa­ją­ce nar­ko­ty­ki w samot­no­ści przed przedaw­ko­wa­niem. Zada­niem NORS — Natio­nal Over­do­se Respon­se Servi­ce — jest łącze­nie ich z inny­mi oso­ba­mi mają­cy­mi podob­ne doświad­cze­nia, któ­re w razie cze­go będą mogły wezwać pomoc.

Info­li­nia to ini­cja­ty­wa Gren­fell Mini­stries z  Hamil­ton i Bra­ve Tech­no­lo­gy Co-op z Van­co­uver i Colum­bus, Ohio. Zało­ży­ciel­ka Gren­fell Mini­stries, Rebec­ca Mor­ris-Mil­ler, mówi, że oso­by, któ­re kie­dyś przedaw­ko­wa­ły, mają jakiś szó­sty zmysł. Mor­ris-Mil­ler ma za sobą uza­leż­nie­nie od nar­ko­ty­ków, lata bez­dom­no­ści i kon­flik­ty z prawem.

Każ­dy, kto w Kana­dzie zaży­wa sub­stan­cji zagra­ża­ją­cych życiu, może zadzwo­nić pod bez­płat­ny numer info­li­nii. Tele­fo­ny odbie­ra­ją wolon­ta­riu­sze, któ­rzy potem co jakiś czas oddzwa­nia­ją. Jeśli nie ma odpo­wie­dzi, dzwo­nią pod 911. Dzwo­nią­cy na info­li­nię może też podać dane kon­tak­to­we oso­by prze­by­wa­ją­cej w pobli­żu, któ­ra posia­da nalo­xo­ne — to szcze­gól­nie pomoc­ne w przy­pad­ku miesz­kań­ców tere­nów odle­głych i odosob­nio­nych. Numer nowej info­li­nii to 1–888-688-NORS (6677).

Reklama

Mor­ris-Mil­le mówi, że info­li­nia może pomóc w dotar­ciu do ośrod­ków ofe­ru­ją­cych tera­pię lub usłu­gi socjal­ne, ale wszyst­kie­mu ma przy­świe­cać idea nie­wy­wie­ra­nia pre­sji i nieosądzania.

Gren­fell Mini­stries uru­cho­mi­ło w lutym podob­ną info­li­nię dzia­ła­ją­cą w Ontario.

Obec­nie w kra­jo­wej info­li­nii pra­cu­je 16 wolon­ta­riu­szy. Wolon­ta­riu­sza­mi mogą być aktyw­ni lub byli nar­ko­ma­ni albo oso­by pra­cu­ją­ce z narkomanami.

Z ostat­nie­go rapor­tu fede­ral­ne­go wyni­ka, że od kwiet­nia do czerw­ca tego roku 1628 osób zmar­ło po przedaw­ko­wa­niu opio­idów. Wzglę­dem pierw­sze­go kwar­ta­łu 2020 roku w dru­gim odno­to­wa­no wzrost o 58 proc. To też naj­więk­sza kwar­tal­na licz­ba zgo­nów z powo­du przedaw­ko­wa­nia opio­idów od 2016 roku, kie­dy Otta­wa zaczę­ła gro­ma­dzi takie dane.