New York Times przy­znał, że chwa­lo­na i nagra­dza­na seria wywia­dów “Cali­pha­te”, w któ­rej Kana­dyj­czyk Sheh­ro­ze Chau­dh­ry z Bur­ling­ton, Ont. opo­wia­dał o swo­jej podró­ży do Syrii i przy­łą­cze­niu się do ISIS w 2014 roku, była opar­ta na kłam­stwie. We wrze­śniu kana­dyj­skie służ­by po czte­rech latach śledz­twa stwier­dzi­ły, że Chau­dh­ry (25 l.) całą histo­rię zmy­ślił. Został oskar­żo­ny o oszustwo.

New York Times publi­ko­wał serię “Cali­pha­te” w 2018 roku. Chau­dh­ry, któ­ry twier­dził, że nazy­wał się Abu Huza­ifa al-Kana­di (Abu Huza­ifa the Cana­dian), opo­wia­dał dzien­ni­kar­ce Ruk­mi­ni Cal­li­ma­chi o tym, jak prze­cho­dził szko­le­nie i pla­no­wał ata­ki oraz jak zabi­jał cywilów.

Po oskar­że­niu Chau­dh­ry­’e­go o oszu­stwo, Times powo­łał zespół repor­te­rów, któ­rzy mie­li zba­dać, jak doszło do publi­ka­cji fał­szy­wej histo­rii. Wyni­ki ich docho­dze­nia poda­no w piątek.

reklama

Dean Baqu­et, dyrek­tor wyko­naw­czy Time­sa, powie­dział, że wystą­pił błąd insty­tu­cjo­nal­ny. Dodał, że dla wydaw­nic­twa to była wiel­ka histo­ria, ambit­ne dzien­ni­kar­stwo i tak się zło­ży­ło, że przed publi­ka­cją mate­riał nie był odpo­wied­nio spraw­dzo­ny. Tym­cza­sem Chau­dh­ry przed­sta­wiał fał­szy­we infor­ma­cje, któ­re tak napraw­dę już wcze­śniej powin­ny wzbu­dzić podej­rze­nia co do praw­dzi­wo­ści jego opo­wie­ści. Zespół Time­sa przej­rzał wszyst­kie zapi­sy i mate­ria­ły doty­czą­ce podró­ży Chau­dh­ry­’e­go, zdję­cia i wpi­sy w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Osta­tecz­nie stwier­dził, że nie ma potwier­dze­nia na to, co męż­czy­zna mówił Cal­li­ma­chi. Przy­kła­do­wo zdję­cie, któ­re mia­ło potwier­dzać pobyt Chau­dh­ry­’e­go w Syrii, przed­sta­wia­ją­ce syl­wet­kę uzbro­jo­ne­go męż­czy­zny, w rze­czy­wi­sto­ści oka­za­ło się zdję­ciem rosyj­skiej agen­cji pra­so­wej sze­ro­ko roz­po­wszech­nia­nym przez Get­ty Images.

W pią­tek seria Cali­pha­te zosta­ła opa­trzo­na nota edy­tor­ską, w któ­rej moż­na prze­czy­tać że dzien­ni­kar­stwo zwią­za­ne z histo­rią Chau­dh­ry­’e­go nie odpo­wia­da stan­dar­dom Time­sa i nie jest “odpo­wied­nio rygo­ry­stycz­ne”. Times nie usu­nął jed­nak odcin­ków, któ­rych boha­te­rem jest Chau­dh­ry. Cal­li­ma­chi napi­sa­ła prze­pro­si­ny na twitterze.

Chau­dh­ry twier­dził, że wró­cił do Kana­dy w 2016 roku. Po publi­ka­cji serii “Cali­pha­te” w 2018 roku o spra­wie zro­bi­ło się gło­śno w Izbie Gmin i opo­zy­cja pyta­ła, dla­cze­go Kana­da pozwa­la, by taki ter­ro­ry­sta pozo­sta­wał na wol­no­ści. Spra­wa Chau­dh­ry­’e­go była jed­nak bada­na od 2016 roku, a podej­rze­nia wzbu­dzi­ła jego aktyw­ność w internecie.

W jed­nym z epi­zo­dów “Cali­pha­te” męż­czy­zna opo­wia­dał, jak uczest­ni­czył w dwóch egze­ku­cjach. W póź­niej­szym wywia­dzie z CBC News zaprze­czał, jako­by miał coś wspól­ne­go z zabój­stwa­mi. Dodał wte­dy, że RCMP pod­da­ło go bada­niu wario­gra­fem. RCMP po wyj­ściu na jaw kłam­stwa Chau­dh­ry­’e­go, doda­ło do swo­je­go ory­gi­nal­ne­go arty­ku­łu notę edy­tor­ską oraz link do inne­go tek­stu, w któ­rym pod­da­wa­ło pod wąt­pli­wość histo­rię męż­czy­zny. Nagra­nia wywia­dów zosta­ły usunięte.

RCMP nie komen­to­wa­ło docho­dze­nia Time­sa w spra­wie serii “Cali­pha­te”.

Przed publi­ka­cją serii Chau­dh­ry uczest­ni­czył w sesjach dorad­czych byłe­go funk­cjo­na­riu­sza CSIS i RCMP, obec­nie pro­fe­so­ra zaj­mu­ją­ce­go się bez­pie­czeń­stwem publicz­nym w Sene­ca Col­le­ge, Mubi­na Sha­ikha. Sha­ikh twier­dzi, że roz­mo­wy z Chau­dh­rym szły zbyt łatwo. “Rzad­ko kie­dy jest tak, że oni przyj­mu­ją wszyst­ko, co mówisz. Zawsze jest jakiś opór, a w jego przy­pad­ku opo­ru nie było”. Potem po wysłu­cha­niu wywia­dów z serii “Cali­pha­te”, Sha­ikh zapy­tał Chau­dh­ry­’e­go o ele­men­ty histo­rii, któ­re mu się nie skła­da­ły. Ten odpo­wie­dział zło­śli­wo­ścią. Sha­ikh pod­su­mo­wu­je, że ta histo­ria powin­na być dla Kana­dy przy­czyn­kiem do zasta­no­wie­nia się, jak postę­po­wać z ter­ro­ry­sta­mi wra­ca­ją­cy­mi do kraju.

Chau­dh­ry ma kolej­ny raz sta­nąć przed sądem 25 stycznia.