Gru­dzień jest szcze­gól­nym cza­sem, kie­dy przed zbli­ża­ją­cy­mi się Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia pamię­ta­my o innych – potrze­bu­ją­cych nasze­go wspar­cia, dobre­go sło­wa i życz­li­wo­ści. Tra­dy­cją Szko­ły Pol­skiej przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toron­to jest przy­go­to­wy­wa­nie kar­tek świą­tecz­nych z życze­nia­mi dla miesz­kań­ców lokal­nych Domów Senio­ra. W tym roku szko­ła tak­że wzię­ła udział w udział w akcji “Świą­tecz­na Kart­ka dla Senio­ra” w ramach akcji MEN “Razem na świę­ta”. “Nasi ucznio­wie pod­ję­li akcję z ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem i chę­cią nie­sie­nia rado­ści innym w tych trud­nych cza­sach” — powie­dzia­ła kie­row­nik szko­ły pani Syl­wia Krupa.

Ucznio­wie przy­go­to­wa­li łącz­nie ponad 200 kar­tek dla miesz­kań­ców Domu Senio­ra” Coper­ni­cus”!!! Dzię­ki temu każ­dy z miesz­kań­ców otrzy­mał wła­sną kart­kę świą­tecz­ną Kart­ka dla Senio­ra. Ponad­to Szko­ła Pol­ska przy­go­to­wa­ła muzycz­ny “upo­mi­nek” w posta­ci nagra­nia z kolę­da­mi w wyko­na­niu samych uczniów: Kolę­dy jak rów­nież zaan­ga­żo­wa­ła się w akcję zbie­ra­nia fun­du­szy na zakup upo­min­ków dla osób starszych.

Szko­ła Pol­ska przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toron­to bie­rze udział w akcji MEN “Razem na Świę­ta” każ­de­go roku.

“Jestem tyle wart, ile war­ta jest (…) radość, któ­rą potra­fię sprawić”.

 

Syl­wia Krupa

Kie­row­nik Szko­ły Pol­skiej w Toronto