Były szef sie­ci szpi­ta­li w Hamil­ton, któ­ry spę­dzał waka­cje w Repu­bli­ce Domi­ni­ka­ny w cza­sie  ostrze­żeń, aby nie podró­żo­wać z powo­du pan­de­mii COVID-19, został zwol­nio­ny “bez przy­czy­ny” w związ­ku z czym na odchod­ne ma pra­wo do odpra­wy, któ­ra w jego przy­pad­ku wyno­si wyno­si rów­no­war­tość 24-mie­sięcz­ne­go upo­sa­że­nia czy­li ponad 1 milion dolarów.

Rada dyrek­to­rów St. Jose­ph’s Health Sys­tem potwier­dzi­ła te infor­ma­cje w ponie­dzia­łek wieczorem.

„Wszyst­kie warun­ki umo­wy dr. Toma Ste­war­ta będą prze­strze­ga­ne przez obie stro­ny” — czy­ta­my w oświadczeniu.

Ste­wart  otrzy­mał w roku 2019 rocz­ne  wyna­gro­dze­nie w wyso­ko­ści 604083,24 dol. plus  25631,76 dol.w posta­ci świad­czeń pod­le­ga­ją­cych opodatkowaniu.

Waka­cje Ste­war­ta roz­po­czę­ły się 18 grud­nia i mia­ły miej­sce, gdy pla­ców­ki w jego sie­ci szpi­tal­nej zwal­cza­ły epi­de­mie COVID-19.