Infor­ma­tor z domu spo­koj­nej sta­ro­ści Cour­ti­ce twier­dzi, że kie­row­nic­two usu­nę­ło klam­ki w poko­jach rezy­den­tów z zaka­że­niem COVID-19, „zamy­ka­jąc” ich w apar­ta­men­tach na kil­ka dni w celu powstrzy­ma­nia roz­prze­strze­nia­nia się wirusa.

Pra­cow­nik, któ­ry chciał zacho­wać ano­ni­mo­wość, mówi City­News, że w zeszłym tygo­dniu mene­dżer w Whi­te Clif­fe Ter­ra­ce Reti­re­ment Resi­den­ce naka­zał per­so­ne­lo­wi kon­ser­wa­cyj­ne­mu usu­nię­cie kla­mek w nie­któ­rych miesz­ka­niach z opie­ką na czwar­tym piętrze.

Pra­cow­nik twier­dzi, że zro­bio­no to, aby unie­moż­li­wić miesz­kań­com zaka­żo­nym COVID-19 swo­bod­ne poru­sza­nie się po obiekcie.

reklama

Było to w isto­cie uwię­zie­nie kogoś w pokoju”.

Drzwi były bez kla­mek przez kil­ka dni, dopó­ki pra­cow­nik cen­tra­li nie odkrył tego i nie zło­żył skargi.

Mene­dżer, któ­ry naka­zał ich usu­nię­cie, został w ponie­dzia­łek zwol­nio­ny — dodał informator.

 

Whi­te Clif­fe Ter­ra­ce jest jed­nym z 18 domów spo­koj­nej sta­ro­ści Verve Senior Living w Onta­rio. Verve posia­da rów­nież nie­ru­cho­mo­ści w Alber­cie, Kolum­bii Bry­tyj­skiej i Saskatchewan.

Na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej Verve poda­je, że mie­sięcz­ne ceny w Whi­te Clif­fe roz­po­czy­na­ją się od 3487 dol mie­sięcz­nie za stu­dio o powierzch­ni 215 stóp kwa­dra­to­wych, a wzra­sta­ją do 6052 dol mie­sięcz­nie za miesz­ka­nie z dwo­ma sypial­nia­mi o powierzch­ni 575 stóp kwadratowych.

Diver­si­ca­re Cana­da, fir­ma zarzą­dza­ją­ca Whi­te Clif­fe, potwier­dzi­ła, że ​​wie o incy­den­cie i roz­po­czę­ła dochodzenie.

 

Okrę­go­wa poli­cja w Dur­ham twier­dzi, że do tej pory nie otrzy­ma­ła żad­nych skarg doty­czą­cych klamek.