Jak czy­ta­my na stro­nach  Justi­ce Cen­tre for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edoms w Alber­cie aresz­to­wa­no pasto­rów zarzu­ca­jąc im odpra­wia­nie nabo­żeństw z udzia­łem wier­nych. Jest to pierw­szy taki przy­pa­dek w histo­rii kraju.

Justi­ce Cen­ter repre­zen­tu­je Gra­ce Gra­ce Life Church, duży kościół pro­te­stanc­ki w pobli­żu Edmon­ton, i jego pasto­ra Jame­sa Coate­sa. Człon­ko­wie wspól­no­ty Gra­ce Life moc­no trzy­ma­ją się swo­ich prze­ko­nań reli­gij­nych doty­czą­cych koniecz­no­ści oso­bi­ste­go gro­ma­dze­nia się w celu odda­wa­nia czci Bogu i słu­że­nia sobie nawza­jem poprzez wspól­no­tę oraz zbio­ro­wą modli­twę  poko­jo­wo korzy­sta­jąc ze swo­ich praw wyni­ka­ją­cych z kon­sty­tu­cji Kana­dy — czytamy.

Alber­ta Health Servi­ces (AHS) uka­ra­ła man­da­tem Pasto­ra Coates, i pozwa­ła Gra­ce Life i Pasto­ra Coate­sa do sądu, a nawet pró­bo­wa­ła cał­ko­wi­cie zamknąć ten kościół.

Kie­dy rząd Alber­ty po raz pierw­szy nało­żył róż­ne ogra­ni­cze­nia na kościo­ły i zgro­ma­dze­nia wio­sną 2020 r., Gra­ce Life począt­ko­wo zawie­si­ła oso­bi­ste nabo­żeń­stwa w odpo­wie­dzi na wia­do­mość o nowym wiru­sie o nie­zna­nym nasileniu.

Jed­nak Gra­ce Life wzno­wi­ło oso­bi­ste spo­tka­nia modli­tew­ne w czerw­cu 2020 r., kie­dy sta­ło się jasne, że począt­ko­we dra­ma­tycz­ne pro­gno­zy rzą­du doty­czą­ce Covid były opar­te na mode­lach, któ­re teraz oka­za­ły się niedokładne.

Dane i sta­ty­sty­ki rzą­do­we nadal wska­zu­ją że zaawan­so­wa­ny wiek, a zwłasz­cza pobyt w domu opie­ki, są głów­ny­mi czyn­ni­ka­mi ryzy­ka zgo­nu spo­wo­do­wa­ne­go przez Covid, szcze­gól­nie w przy­pad­ku cho­rób współ­ist­nie­ją­cych. Dla zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści popu­la­cji Covid nie sta­no­wi poważ­ne­go zagro­że­nia. Doty­czy to zwłasz­cza dzie­ci, któ­re sta­ty­stycz­nie są bar­dziej nara­żo­ne na zgon z powo­du  gry­py niż z powo­du Covid .

Jako wspól­no­ta wyzna­nio­wa,  para­fia­nie Gra­ce Life Church trosz­czą się o wszyst­kie aspek­ty swo­je­go zdro­wia: ducho­we, rela­cyj­ne, psy­chicz­ne, finan­so­we, a tak­że fizyczne.

„Latem 2020 roku sta­ło się oczy­wi­ste dla kon­gre­gan­tów Gra­ce Life, że blo­ka­dy rzą­do­we powo­du­ją znacz­nie wię­cej szkód, niż natu­ral­ne krzyw­dy z powo­du Covid” — stwier­dził James Kit­chen, praw­nik z Justi­ce Center.

Zgro­ma­dze­ni Gra­ce Life  bar­dziej  boją się uci­sku ze stro­ny rzą­du, izo­la­cji od współ­wy­znaw­ców i nie­po­słu­szeń­stwa Bogu, któ­re­go kocha­ją i wiel­bią niż cho­rób i śmierci,

W publicz­nym oświad­cze­niu przy­wód­cy zbo­ru stwierdzają:

„Uwa­ża­my, że [ludzie] powin­ni odpo­wie­dzial­nie powró­cić do swo­je­go życia. Kościo­ły powin­ny się otwie­rać, fir­my powin­ny się otwie­rać, rodzi­ny i przy­ja­cie­le powin­ni zbie­rać się przy posił­kach, a ludzie powin­ni ponow­nie zacząć korzy­stać ze swo­ich swo­bód oby­wa­tel­skich. W prze­ciw­nym razie może­my ich nie odzyskać. 

W rze­czy­wi­sto­ści wie­lu mówi, że jeste­śmy na pro­gu osią­gnię­cia punk­tu bez powro­tu. Chroń nara­żo­nych, zacho­waj roz­sąd­ne środ­ki ostroż­no­ści, ale zacznij zno­wu żyć swo­im życiem… Życie wią­że się z ryzy­kiem. Za każ­dym razem, gdy sia­da­my za kie­row­ni­cą samo­cho­du, podej­mu­je­my pew­ne ryzy­ko. Akcep­tu­je­my to ryzy­ko ze wzglę­du na korzy­ści pły­ną­ce z jaz­dy. Tak, choć znacz­nie prze­sa­dzo­ne, ist­nie­je ryzy­ko zwią­za­ne z Covid, podob­nie jak w przy­pad­ku innych infek­cji. Życie ludz­kie, choć cen­ne, jest kru­che. W związ­ku z tym nad każ­dym z nas gro­zi śmierć. Dla­te­go potrze­bu­je­my prze­sła­nia nadziei ”.

Bio­rąc pod uwa­gę ogra­ni­cze­nia jako nie­uza­sad­nio­ne i decy­du­jąc się na posłu­szeń­stwo Bogu  człon­ko­wie zbo­ru Gra­ce Life nadal gro­ma­dzi­li się i odda­wa­li cześć, bez masko­wa­nia i dystan­so­wa­nia się.

Kościół Gra­ce Life jest widocz­ny z ruchli­wej auto­stra­dy poza Edmonton.

Urzęd­ni­cy Alber­ta Health Servi­ce zaczę­li poja­wiać się w koście­le co tydzień w listo­pa­dzie. Każ­de­go nie­dziel­ne­go poran­ka — pod­czas nabo­żeń­stwa — inspek­tor AHS, czę­sto w towa­rzy­stwie orga­nów ści­ga­nia, żądał wej­ścia do budyn­ku, wcho­dził do sank­tu­arium i reje­stro­wał licz­bę obec­nych osób oraz czy byli zama­sko­wa­ni i zdy­stan­so­wa­ni. Mia­ło to miej­sce pra­wie w każ­dą nie­dzie­lę przez trzy mie­sią­ce, bez wzglę­du na to, jak nie­po­ko­ją­ca była jego obec­ność. Para­fia­nie  Gra­ce Life uwa­ża­ją coty­go­dnio­we naj­ścia inspek­to­rów AHS za poten­cjal­ne prze­stęp­stwo , zgod­nie z art. 176 (2) kana­dyj­skie­go kodek­su kar­ne­go, któ­ry zabra­nia prze­ry­wa­nia lub zakłó­ca­nia nabo­żeń­stwa religijnego.

Świa­do­mi poten­cjal­nych kon­se­kwen­cji, kon­gre­gan­ci Gra­ce Life i pastor Coates nadal korzy­sta­ją ze swo­ich kon­sty­tu­cyj­nych wol­no­ści, aby gro­ma­dzić się nor­mal­nie na nabo­żeń­stwach, decy­du­jąc się raczej na karę nało­żo­ną przez rząd, niż na pogwał­ce­nie swo­ich szcze­rze wyzna­wa­nych prze­ko­nań religijnych.

W nie­dzie­lę 7 lute­go, po poran­nym nabo­żeń­stwie, dwóch funk­cjo­na­riu­szy RCMP spo­tka­ło się z pasto­rem Coate­sem i kil­ko­ma inny­mi oso­ba­mi w jego biu­rze w świą­ty­ni. Funk­cjo­na­riu­sze powie­dzie­li pasto­ro­wi Coate­so­wi, że jest aresz­to­wa­ny i musi wyra­zić zgo­dę na zaprze­sta­nie naru­sza­nia roz­ka­zów CMOH. Pastor Coates wyja­śnił funk­cjo­na­riu­szom, że nie może tego zro­bić, ponie­waż nara­zi­ło­by to jego sumie­nie i unie­moż­li­wi­ło­by mu wypeł­nie­nie obo­wiąz­ku reli­gij­ne­go. Funk­cjo­na­riu­sze wyszli, nie zabie­ra­jąc go ze sobą

Gra­ce Life to kościół liczą­cy pra­wie 400 wier­nych. Żaden z nich nie zmarł z powo­du Covid, ale, nie­ste­ty, kon­gre­gant stra­cił życie za spra­wą  blo­ka­dę nało­żo­nej przez rząd Alber­ty, kie­dy zmarł przed­wcze­śnie, ponie­waż z powo­du ogra­ni­czeń rzą­do­wych nie mógł uzy­skać lecze­nia cho­ro­by nowotworowej.

Zbór Gra­ce Life ponow­nie zebrał się na nabo­żeń­stwie w nie­dzie­lę 14 lute­go i ponow­nie inspek­tor AHS wszedł do kościo­ła. RCMP powia­do­mi­ło pasto­ra Coate­sa, że ​​pla­nu­ją go ponow­nie aresz­to­wać we wto­rek 16 lute­go i posta­wić przed Sędzią Poko­ju, zmu­sza­jąc sąd do pod­ję­cia decy­zji, czy pastor Coates zosta­nie uwięziony.

„Kon­gre­gan­ci Gra­ce Life odma­wia­ją zaak­cep­to­wa­nia dys­to­pij­nej„ nowej nor­mal­no­ści ”rzą­du Alber­ty. Ich pierw­szą lojal­no­ścią jest posłu­szeń­stwo Bogu, a nie rzą­do­wi. Są zobo­wią­za­ni do gro­ma­dze­nia się, jak zawsze, w celu oso­bi­ste­go nabo­żeń­stwa. Będą raczej kwe­stio­no­wać ten nad­mier­ny i bez­praw­ny ucisk rzą­du, niż odwró­cić się od swo­ich prze­ko­nań. Uwa­ża­ją rów­nież, że zgod­nie z pra­wem korzy­sta­ją z wol­no­ści chro­nio­nych przez Kar­tę i że ogra­ni­cze­nia rzą­du nie są uza­sad­nio­ne ”- stwier­dza praw­nik z Justi­ce Cen­ter James Kitchen.

 

Pastor James Coates   zgło­sił się we wto­rek na poli­cję.  Został aresztowany.

A oto wypo­wiedź pasto­ra Hil­de­brand­ta z Ayl­mer w Onta­rio słu­żą­ce­go spo­łecz­no­ści mennonitów.

.