Poli­cja w Kana­dzie coraz czę­ściej zmu­szo­na jest egze­kwo­wać repre­syj­ne prze­pi­sy pań­stwo­we, czy to wyni­ka­ją­ce z poli­tycz­nej popraw­no­ści czy z róż­nych, czę­sto nie­lo­gicz­nych, obostrzeń anty­pan­de­micz­nych — komen­tu­je Andrzej Kumor