Udział w ruchach naro­do­wych mimo odże­gna­nie się i prze­pro­sze­nia prze­kre­śla karie­rę, udział w lewac­kich for­ma­cjach ter­ro­ry­stycz­nych wca­le nie — wska­zu­je Andrzej Kumor