Dostała nowe płuca z koronawirusem

Kobie­ta ze sta­nu Michi­gan zmar­ła w zeszłym roku na Covid-19  po podwój­nym prze­szcze­pie płu­ca od daw­cy, któ­ry oka­zał się być zaka­żo­ny wiru­sem — wyni­ka z publi­ka­cji medycz­nych opi­su­ją­cych pierw­szy taki przy­pa­dek w USA.

Nie­na­zwa­na  bior­ca narzą­du cier­pia­ła na prze­wle­kłą obtu­ra­cyj­ną cho­ro­bę płuc, pod­czas gdy jej daw­cą była inna kobie­ta, któ­ra ule­gła cięż­kie­mu ura­zo­wi mózgu po wypad­ku samo­cho­do­wym — poda­je  Ame­ri­can Jour­nal of Transplantation.

Ope­ra­cja odby­ła się w Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim w Ann Arbor w sta­nie Michi­gan w poło­wie 2020 roku. Wszyst­ko poszło dobrze, ale trzy dni póź­niej u wła­ści­cie­la nowych płuc nagle poja­wi­ła się wyso­ka gorącz­ka, niskie ciśnie­nie krwi i cięż­ki oddech.

Pacjent­ka prze­szła następ­nie wstrząs sep­tycz­ny, co skło­ni­ło leka­rzy do zba­da­nia jej na obec­ność Covid-19. Wyni­ki były pozy­tyw­ne, a prób­ki pły­nu pobra­ne z płuc kobie­ty rów­nież wyka­za­ły obec­ność wirusa.

Chi­rurg, któ­ry doko­nał prze­szcze­pu i miał kon­takt z daw­cą narzą­du, rów­nież wyka­zał obja­wy koro­na­wi­ru­sa i dał wynik pozy­tyw­ny. Ale pod­czas gdy medyk zdo­łał wyzdro­wieć — jego pacjent nie miał tyle szczęścia.

Kobie­ta wal­czy­ła z cho­ro­bą przez 61 dni, ale jej stan nadal się pogar­szał. Umar­ła jesie­nią — czy­ta­my w periodyku.

„Abso­lut­nie nie uży­li­by­śmy tych płuc, gdy­by­śmy mie­li dodat­ni wynik testu na obec­ność Covid”,   zapew­nił Kaiser Health News dr Daniel Kaul, szef Trans­plant Infec­tio­us Dise­ase Servi­ce na Uni­ver­si­ty of Michi­gan Medi­cal Scho­ol i jeden ze współ­au­to­rów badania.

Zgod­nie z pro­ce­du­rą, przed ope­ra­cją pobra­no prób­ki nosa i gar­dła zarów­no od daw­cy, jak i bior­cy, ale wszyst­kie dały wynik nega­tyw­ny dla Covid-19.

Śmierć bior­cy płu­ca w Michi­gan była „tra­gicz­nym”, ale odosob­nio­nym wyda­rze­niem, któ­re dodat­ko­wo pod­kre­śla potrze­bę dokład­niej­szych badań daw­ców prze­szcze­pów i narzą­dów, powie­dział Kaul. W zeszłym roku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych prze­pro­wa­dzo­no tysią­ce prze­szcze­pów, ale był to jedy­ny udo­wod­nio­ny przy­pa­dek prze­no­sze­nia koro­na­wi­ru­sa przez narząd.

 

za rt news