Nowe cen­trum szcze­pień COVID-19 wkrót­ce otwo­rzy swe podwo­je w Mississaudze.
Bur­mistrz Bon­nie Crom­bie zapew­nia, że pro­gram szcze­pień w mie­ście przyspiesza

Cen­trum znaj­du­je się  w Para­mo­unt Fine Foods Center,przy 5500 Rose Cher­ry Place.

Cen­trum ma być w sta­nie szcze­pić do 600 osób na godzinę.

Miesz­kań­cy w wie­ku 80 lat i star­si znaj­du­ją się jako następ­ni w kolej­no­ści wśród grup, któ­re zosta­ną potrak­to­wa­ne prio­ry­te­to­wo, mówi bur­mistrz Crombie.

W nie­daw­nym wywia­dzie bur­mistrz Crom­bie potwier­dzi­ła, że mia­sto roz­wa­ża kolej­ne cen­tra szcze­pień w Mis­sis­sau­ga, w tym The Inter­na­tio­nal Cen­tre przy 6900 Air­port Rd.

za insau­ga